757025
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1/2
422000014
VERTICUTEERMACHINE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.
Wettelijke voorschriften en regelgeving zijn te allen tijde van toepassing.
Draag steeds de voorgeschreven veiligheidskledij : handschoenen, veiligheidsbril,
gehoorbeschermer, veiligheidsschoenen.
Er is gevaar voor projectie aan de uitvoerzijde, draag steeds een lange stevige broek om uw
benen te beschermen.
Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is en zoals omschreven in deze
handleiding.
De persoon die met deze machine werkt draagt de volledige verantwoordelijkheid over de
machine met betrekking tot zichzelf en derden.
Gebruik een verslengsnoer dat gekeurd is en geen gebreken vertoont. De capaciteit van het
verlengsnoer is 3 x 2,5 mm², maximum lengte 25 m.
De maximale werkdiepte is 2 mm in de bodem.
Start de motor enkel als je op het gazon staat. De messen draaien mee zodra de motor draait.
Controleer het werkgebied steeds op vreemde voorwerpen : stenen, boomwortels, waterput
deksels, fundering, besproeiingsystemen, stopcontacten en houdt rekening met
mogelijks aanwezigheid van bekabeling of leidingen in de ondergrond.
Licht nooit de rubber afschermkap op met ingeschakelde messen.
Reik nooit met je handen achter de afschermklep of onder de rand van de behuizing.
Bij het kleinste vreemd geluid of onzekerheid, schakel de motor uit en controleer de machine.
NL SRG-00081A / 2015-01
1. ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN
1
2
4
3
10
7
9
12
5
11
6
8
1. Bedieningshendel 7. Motor
2. Bovenstuur 8. Stekker 230V
3. Haken voor dichtplooien bovenstuur 9. Diepteverstelling voorwielen
4. Onderstuur 10. Messen
5. Riemafscherming 11. Gereedschap voor diepte-instelling
6. Uitvoeropening 12. Kabelklem
2. VOOR HET STARTEN
1. Ontruim het werkterrein van personen en vreemde voorwerpen.
2. Maai alvorens te verticuteren het gazon kort (graslengte < 3 cm).
3. Controleer de diepte-instelling van de messen (max. 2 mm diep).
4. Plaats de verticuteermachine op het gazon.
3. STARTEN VAN DE MOTOR
Stop de stekker van het verlengsnoer in de machine.
Stop de stekker van het verlengsnoer eerst in de stekker voor de stroomvoorziening.
Zorg dat het stopcontact geaard is.
Vergrendel de kabel in de kabelklem zodat men bij het rijden niet aan de stekker trekt.
4. VERTICUTEREN
1. Druk het stuur naar beneden zodat de voorwielen 3 à 4 cm oplichten.
2. Start nu de motor door eerst de gele startknop in te drukken (1) en daarna de
bedieningshendel in te duwen (2).
2
1
3. Zodra de messen op snelheid zijn, laat dan de verticuteermachine weer voorzichtig zakken
tot de voorwielen op de grond rusten.
4. Duw de verticuteermachine nu over het gazon.
5. Pas de rijdsnelheid aan naargelang de hoeveelheid mos in uw gazon.
6. Aan het einde van een strook duwt men het stuur weer naar beneden zodat de voorwielen
oplichten en de messen uit de grond komen.
LET OP: Door het oplichten van de voorwielen kunnen delen naar voor worden weg
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gamma SRG-00081A - 422000014 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gamma SRG-00081A - 422000014 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info