Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
GEBRUIKSAANWIJZING FC-06
Gebruik als nachtlicht, bewegingslicht en noodverlichting tijdens laden:
Plug de lader in een 240V wandcontactdoos.
Plaats de zaklamp in de inductieve lader.
werking tijdens de dag (licht):
bij spanningsuitval zal de top-verlichting gaan branden.
Druk 1 x : Nachtverlichting gaat even aan. (i.v.m.
Omgevingslicht meteen weer uit)
werking tijdens de nacht (donker):
bij spanningsuitval zal de top-verlichting (nood) gaan branden.
d.m.v. de bewegingssensor (1) zal bij beweging de lamp aan
de voorzijde vol gaan branden(20 sec.). (overdag uitgescha-
keld)
Druk 1 x : nachtverlichting gaat aan (overdag gaat de
nachtverlichting automatisch uit)
Druk nogmaals : nachtverlichting wordt uitgeschakeld.
Note: bij activeren van de noodverlichting of na het uitnemen van
de zaklamp en weer terugplaatsen dient de nachtverlichting weer
worden aangezet.
Gebruik als zaklamp uit de lader:
werking als de lamp uit de lader is genomen (omgevingslicht
heef geen invloed).
Haal de zaklamp uit de inductieve lader.
Lamp start meteen met branden in noodverlichting status.
Druk 1 x : zaklamp brand volledig
Druk nogmaals: verlichting voorzijde gaat fel branden
Druk nogmaals: top-verlichting gaat knipperen
Druk nogmaals: alle verlichting gaat uit.
Als de zaklamp wordt omgedraaid en op een vlakke ondergrond
word gezet kan de verlichting aan de voorzijde dienst doen als taak-
of bureaulamp.
Afstandsbereik bewegingssensor: 3-4meter.
Oplaadbare batterij: Li-ion 600mA
8 heldere LED’s als top-verlichting: 4 LED,s voor verlichting voorzijde.
Inductieve lader: Lader die zonder fysiek contact een accu kan laden.
Noodverlichting: Verlichting die gaat branden bij stroomuitval (top-verlichting).
Nachtverlichting: Kleine lamp die in het donker enigszins licht geeft.
Zaklamp: Felle gebundelde verlichting.
1
V1.0
Technical:
Main light: 60LM.
Night light: 10LM.
Torch: 8-15 Lux.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FC-06 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FC-06 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info