Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/65
Pagina verder
Aansluiten van externe toestellen
Extern beeldscherm aansluiten
U kunt een extern beeldscherm aansluiten op de analoge VGA-beeldschermaansluiting van het
notebook. De beeldschermuitvoer is op maximaal twee beeldschermen tegelijk begrensd (zie
"
Toetsencombinaties", pagina 16, paragraaf "Beeldschermuitvoer omschakelen").
BeeldschermVGA-aansluitbusBeeldschermaansluitingMonitoraansluiting
Analoge VGA-beeldschermaa
nsluiting
Schakel het notebook en het externe beeldscherm uit.
Sluit de datakabel van het externe beeldsch erm aan op de beeldschermaansluitin g van uw
notebook.
Schakel eerst het externe beeldscherm en dan het notebook in.
Met de toetsen comb inatie
Fn
+
F10
kunt u heen en weer schakelen tussen
het externe beeldsche rm en het LCD-be eldscherm van het notebook.
U kunt hetzelfde beeld tegelijk op het externe beeldscherm en op het
LCD-beeldscherm van het notebook weergeven.
Beeldherhaalfrequentie v
oor uw extern beeldscherm instellen
Beeldscherm
Als een te hoge beeldherhaalfrequentie wordt gebruikt, kan uw beeldscherm
beschadigd raken. De maximaal mogelijke beeldherhaalfrequentie is beschreven
in de bij uw beeldscherm geleverde documentatie.
Door e en optimale instelling van de beeldherhaalfrequentie voorkomt u ikkeren van het beeld.
Pas de beeldherhaalfrequentie aan voor het aangesloten beeldschermtype.
Selecteer onder Startsym
bool (Instellingen) Conguratiescherm Vormgeving en
aanpassingen Aanpassi
ngen: Beeldschermresolutie aanpassen.
of
Klik met de rechter muisknop op h et bureaublad. Selecteer onder Aanpassing
Beeldscherm beeldschermtype 1 of 2.
Selecteer Uitgebreide instellingen Monitor.
Selecteer onder Ac tua liserin gscoëfciënt beeldscherm de optimale beeldherhaalfrequentie
voor het aangesloten beeldschermtype.
Selecteer Toepassen en OK.
Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 39
47

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujitsu Siemens Amilo Mini bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujitsu Siemens Amilo Mini in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fujitsu Siemens Amilo Mini

Fujitsu Siemens Amilo Mini Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 65 pagina's

Fujitsu Siemens Amilo Mini Gebruiksaanwijzing - English - 61 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info