Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/65
Pagina verder
Werken m et het Notebook
WebCam
WebCam
Uw notebook is met een WebCam uitgerust. Met de WebCam kunt u afhankelijk van d e
gebruikte software beelden of videoclips o pnemen of deelnemen aan WebChat.
De beeldkwaliteit is afhankelijk van de lic htverhouding en de gebruikte software.
U kunt de WebCam met de toetsencombinatie
Fn
+
F7
in- en uitschakelen.
U kunt slechts via één toepassing met de WebCam werken (bijv. via een
internettelefonieprogramma of een videoconferentieprogramma, dat een webcam ondersteunt).
Bij het gebruik van de WebCam mag de ondergrond waarop het notebook rust niet wiebelen.
De WebCam past zich automatisch aan de huidige verlichtingssituatie aan. Daarom kan
tijdens de verlichtingsaanpassing het LCD-beeldscherm gaan ikkeren.
Meer informatie over het gebruik van de WebCam en over meer instellingen vindt
u onder H elp in het programma dat gebruik ma akt van de webcam.
De indicator (LED) van de WebCam geeft de status van de WebCam weer.
De indicator (LED) licht groen op: De WebCam is ingeschakeld en in gebruik.
De indicator (LED) licht niet op: De WebCam is uitgeschakeld.
Controle van de w erkin g
Ga naar Windows Explorer om de werking van de WebCam te controleren.
Klik in het linker venster op WebCam.
De WebCam wo rdt ingeschakeld en het opgenomen beeld wordt in het hoofdvenster getoond.
Accu
AccuAccuLevensduur,accuAccumulatorBatterij
De accu is een belangrijke compone
nt van uw Notebook. Bij mobiel gebruik zorgt de geïntegreerde
accu voor de nodige energievoorz
iening. U kunt de levensduur van de accu verhogen door de accu
degelijk te verzorg en. De gemidd
elde levensduur van een accu bedraagt ca. 500 laad-/ontlaadcycli.
Als u de beschikbare energiespaa
rfuncties gebruikt, kunt u de autonomie van de accu verhogen.
Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 23
31

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujitsu Siemens Amilo Mini bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujitsu Siemens Amilo Mini in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fujitsu Siemens Amilo Mini

Fujitsu Siemens Amilo Mini Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 65 pagina's

Fujitsu Siemens Amilo Mini Gebruiksaanwijzing - English - 61 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info