Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/73
Pagina verder
Probleemanalyse en tips
Het externe beeldscherm blijft donker
Beeldscherm
Oorzaak Problemen ve rhelp en
Beeldscherm is uitgeschakeld.
Schakel het externe beeldscherm in.
Beeldscherm is donker gestuurd. Druk op een willekeurige toets.
Helderheid is op donker ingesteld.
Stel de helderheid van het beelds
cherm in
op "licht".
Beeldschermuitvoer is ingest
eld op het
LCD-beeldscherm van het Noteb
ook.
Druk op de t oetscomb inatie
Fn
+
F10
(beeldschermuitvoer omschak
elen).
Netkabel of datakabel van het externe
beeldscherm zijn niet juist aangesloten.
Schakel het externe be eldscherm en het
Notebook uit.
Ga na of de netkabel juist aan gesloten
is op het externe beeldscherm en op het
stopcontact.
Ga na of de datakabel juist aangesloten
is op het Notebook en op het externe
beeldscherm ( als er stekkers voorhanden
zijn).
Schakel het externe be eldscherm en het
Notebook in.
De informatie op het externe beeldscherm
verschijnt niet of verloopt
BeeldschermBeeldscher m
Oorzaak Storing verhelpen
Voor het externe beeldscherm werd een
verkeerd beeldscherm gekozen of voo r het
toepassingsprogramma is een verkeerde
beeldschermresolutie ingesteld.
Sluit het toepassingsprogramma onder
Windows af me t
Alt
+
F4
.Als
het probleem na het afsluiten van het
programma niet verholpen is, schakelt u met
Fn
+
F10
naar het LCD-beeldscherm van
het Notebook. Wijzig de volgende instelling:
Beeldsch ermresolutie instellen: Selecteer
onder Sta r tsymbool (Inste llingen)
–Conguratiescherm Vormgeving
en aanpassingen Aanpassingen:
Beeldschermresolutie aanpassen de gewenste
beeldschermresolutie.
Beeldsch erm selecteren: Klik met de rechter
muisknop op het bureaublad. Selecteer
onder Aanpassing Beeldscherm het
beeldscherm 1 of 2 en onder Geavanceerde
instellingen Monitor het juiste beeldscherm.
54 10600900871, uitgave 1
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fujitsu Siemens AMILO Li 2727

Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 Gebruiksaanwijzing - English - 72 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info