Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/116
Pagina verder
Vor der Inbetriebnahme
Erste Schritte
Grundlagen des Fotogra erens
und der Bildanzeige
Mehr zum Fotogra eren
Mehr zur Bildanzeige
Filme
Anschlüsse
Menüs
Technische Hinweise
Fehlerbehebung
Anhang
Bedienungsanleitung
Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät
erworben haben. In dieser Bedie-
nungsanleitung wird beschrieben,
wie Sie Ihre Digitalkamera FUJIFILM
FinePix J100, J110w, J120 oder J150w
und die dazugehörige Software
verwenden. Lesen Sie diese Anlei-
tung vor dem Gebrauch der Kamera
aufmerksam durch.
Informationen zu Zubehör und ähnlichen Produkten fi nden Sie auf
unserer Website unter
http://www.fujifilm.com/products/index.html
BL00811-40 0(1)
G
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Meteen na aan te hebben gezet verschijnt op beeldscherm:
    Max num bereikt.
    Heb al verschillende dingen geprobeerd maar deze melding is niet weg te krijgen hierdoor zijn geen foto's te maken, misschien dat de kaart kapot is dit nog niet geprobeerd uit te wisselen maar misschien dat iemand mij hier meer kan vertellen. Gesteld op 20-6-2010 om 19:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujifilm FinePix J150W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujifilm FinePix J150W in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 17,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info