Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
FULL AUTOMATIC BREAD MAKER
BM 1807
Proficiat, u kocht zonet een fantastische broodbakmachine, een hoogwaardig en betrouwbaar product uit ons
FRITEL Quality gamma.
Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vooraleeru deze broodbakmachine in gebruik neemt !
***
Félicitations, vous venez d’acheter lamachineà pain fantastique, un produit haut de gamma et fiable de notre
assortiment FRITEL Quality.
Lisez attentivement le mode demploi avant d’utiliser lamachine à pain et conservez-le soigneusement !
***
Congratulations, you have just bought a fantasticbreadmaker, a reliable and high-quality product from our FRITEL
Quality range.
Read this instruction manual before you put the breadmaker into use and save it well !
***
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses phantastischen Brotbackautomat, ein zuverlässiges und Qualitativ
hochwertiges Produkt aus dem FRITEL Quality-Sortiment.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fritel BM1807 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fritel BM1807 in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info