Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Rijden op onvoldoende opgepompte
banden kan:
ervoor zorgen dat ze oververhit raken.
leiden tot een klapband.
leiden tot een hoger brandstofverbruik.
de levensduur van de banden beperken.
het gedrag of de stopprestaties van de
auto beïnvloeden.
Het systeem is geen vervanging voor correct
onderhoud van de banden.
U moet de juiste bandenspanning
aanhouden, zelfs als de
waarschuwingslamp niet brandt bij te
weinig opgepompte banden.
Werking van het controlesysteem
lage bandenspanning
Het systeem meet de druk in de vier banden
en stuurt de waarden van de
bandenspanning naar uw auto.
Het systeem detecteert deze lagere
drukwaarde als aanzienlijk lager dan de
juiste bandenspanning en de
waarschuwingslamp gaat branden. U moet
de banden oppompen tot de juiste
bandenspanning.
Als de waarschuwingslamp brandt:
1. Controleer dat geen enkele band lek is.
2. Als één of meer banden lek zijn,
repareert u ze indien nodig.
3. Controleer de bandenspanning en
pomp alle banden op tot de juiste
bandenspanning.
4. Voer de procedure uit om het
controlesysteem lage bandenspanning
te resetten.
Procedure om het controlesysteem
lage bandenspanning te resetten
U moet de procedure om het systeem te
resetten uitvoeren telkens wanneer een
band is vervangen of de bandenspanning
is aangepast.
Procedure uitvoeren om het systeem te
resetten
Zet het contact aan. Selecteer het volgende
met de bedieningstoetsen van het
informatiedisplay:
Omschrijving en actieMededeling
Voertuiginstellingen
Houd de knop OK ingedrukt tot er een bevestiging verschijnt.
Of als uw auto een resetknop voor het controlesysteem lage
bandenspanning heeft, houdt u de knop ingedrukt tot de
bevestiging verschijnt.
Tyre pressure sys
15
Fiesta (CCN) Vehicles Built From: 12-01-2015 Vehicles Built Up To: 14-10-2015, CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 12/2014, First Printing
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik Heb en ford fiesta uit 2015 gekocht. Klopt het dat de tankdop niet op slot kan?
    Groetjes,
    Jeannette Gesteld op 1-7-2020 om 10:12

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Kan iemand mij vertellen hoe ik de koelvloeistof dop (de dop onder de zwarte dop) er af krijg? Over de zilvere dop kan ik niet heen gieten.... Gesteld op 8-6-2019 om 16:49

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Fiesta 2015 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Fiesta 2015 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info