Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
—Scout Operators Manual
ii June 2011
© 2011 FLIR Commercial Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No
parts of this manual, in whole or in part, may be copied, photocopied,
translated, or transmitted to any electronic medium or machine readable
form without the prior written permission of FLIR Commercial Systems, Inc.
Names and marks appearing on the products herein are either registered
trademarks or trademarks of FLIR Commercial Systems, Inc. and/or its
subsidiaries. All other trademarks, trade names, or company names
referenced herein are used for identification only and are the property of their
respective owners.
This product is protected by patents, design patents, patents pending, or
design patents pending.
If you have questions that are not covered in this manual, or need service,
contact FLIR Commercial Systems, Inc. customer support at 805.964.9797
for additional information prior to returning a camera.
This documentation is subject to change without notice.
This equipment must be disposed of as electronic waste.
Contact your nearest FLIR Commercial Systems, Inc.
representative for instructions on how to return the product to
FLIR for proper disposal.
This document is controlled to FLIR Technology Level EAR 1. The information
contained in this document is proprietary and/or restricted and pertains to a
dual use product controlled for export by the Export Administration
Regulations (EAR). This document and data disclosed herein or herewith is not
to be reproduced, used, or disclosed in whole or in part to anyone without the
written permission of FLIR Systems, Inc. Diversion contrary to US law is
prohibited. US Department of Commerce authorization is not required prior to
export or transfer to foreign persons, parties, or uses otherwise prohibited.
FLIR Commercial Systems, Inc.
70 Castilian Drive
Goleta, CA 93117
Phone: 888.747.FLIR (888.747.3547)
International: +1.805.964.9797
www.flir.com
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Flir TS32 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Flir TS32 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info