Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
FLINQ SLIMME VIDEO DEURBEL
HANDLEIDING FQC8183
V1
Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product!
Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en
nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het
overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in een onjuiste lezing en onjuist gebruik.
We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe product!
Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel
niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-
mailadres dat in deze handleiding wordt vermeld.
Veiligheidsinformatie:
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt! Bewaar de
handleiding voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent op
mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen. Waarschuwingen
waarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor een veilig en effectief
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw FlinQ FQC8183 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van FlinQ FQC8183 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info