Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
7. Volg de instruces in de app jdens het verbinden en configureren.
8. Gefeliciteerd! U bent klaar om de FlinQ Aircondioning te gebruiken en u kunt uw mobiele
telefoon gebruiken om uw unit te bedienen door de temperatuur, modus, snelheid, mer,
slaapstand etc. te selecteren.
RESET INDIEN NODIG
Als uw apparaat niet knippert, volgt u de onderstaande stappen duidelijk:
1. Klik op “HELP of gebruik de veelgestelde vragen-lijst in de app;
2. Volg de stappen 1, 2 en 3 totdat de WIFI LED-indicator op het apparaat knippert.
STEP 1: Schakel het apparaat in en schakel het na 10 seconden uit. Schakel daarna opnieuw in.
STEP 2: Houd de WIFI-knop langer dan 5 seconden ingedrukt.
STEP 3: Bevesg dat het indicaelampje nu snel knippert en druk vervolgens op de knop
"Bevesg indicator knippert snel" in de app.
Ga voor meer informae van TUYA over het gebruik en de ondersteuning van de APP naar de
website: www.tuya.com .
STEMONDERSTEUNING INSTELLEN
GOOGLE ASSISTANT:
1. Open de "Google Home"-applicae.
2. Selecteer rechts onder de knop "profiel/gezicht" en selecteer vervolgens onder de sece
"Google-assistent" de knop "Meer Instellingen". Ga nu naar het tabblad "Assistent" bovenaan en
selecteer "Home Control".
3. Selecteer de “+”, rechts onderaan.
4. Zoek naar TUYA SMART in de zoekbalk of selecteer het in de lijst wanneer u naar beneden
bladert.
5. Volg de instruces om de verbindingslink tot stand te brengen. Gebruik uw TUYA-wachtwoord
en inlog wanneer daarom wordt gevraagd jdens het installaeproces.
6. Klaar!
DINGEN DIE U KUNT ZEGGEN:
“Hey Google, zet de airco aan”
“Hey Google, zet de airco uit
AMAZON ALEXA:
1. Open de "Amazon Alexa"-app.
2. Selecteer “Skills & Games” in het menu.
3. Zoek naar "TUYA SMART" en selecteer vervolgens "Inschakelen om te gebruiken".
4. Volg de instruces om de verbindingslink tot stand te brengen. Gebruik uw TUYA-wachtwoord
en inlog wanneer daarom wordt gevraagd jdens het installaeproces.
5. Klaar!
DINGEN DIE U KUNT ZEGGEN:
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw FlinQ FQC-8150 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van FlinQ FQC-8150 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info