Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
English - 41 -
Contents
Features ............................................................... 42
Introduction ........................................................... 42
Preparation ........................................................... 42
Safety Precautions ............................................... 43
Package Contents ................................................ 45
Environmental Information ................................... 45
Repair Information ............................................ 45
Remote Control Buttons ....................................... 46
LED TV and Operating Buttons ............................ 47
Viewing the Back side Connections ..................... 47
Viewing the Connections - Side Connectors ........ 48
Power Connection ................................................ 48
Aerial Connection ............................................. 48
Using USB Inputs ................................................. 49
Side HDMI Connection ......................................... 50
Connecting the LED TV to a PC ........................... 50
Connecting to a DVD Player................................. 51
Using Side AV Connectors ................................... 51
Using Other Connectors ....................................... 51
Remote Control Handset ...................................... 52
Inserting Batteries ............................................. 52
Switching On/Off ................................................... 52
To Switch the TV On ......................................... 52
To Switch the TV Off ......................................... 52
Digital Teletext (** for UK only) ......................... 52
Analogue Teletext ............................................. 52
Basic Operation ................................................... 52
Operation with the Buttons on the TV ............... 52
Operation with the Remote Control .................. 52
First Time Installation............................................ 53
Input Selection ...................................................... 54
Viewing Electronic Programme Guide (EPG) ....... 54
Recording via EPG Screen ............................... 55
Programme Options.......................................... 55
Installation ............................................................ 56
Auto Channel Scan (Retune) Menu Operation .... 56
Manual Tuning ..................................................... 56
Digital Aerial Manual Search............................. 56
Digital Cable Manual Search ............................ 56
Analogue Manual Search ................................. 57
Analogue Fine Tune.......................................... 57
Network Channel Scan ..................................... 57
Clear Service List (*) ......................................... 57
Managing Stations: Channel List .......................... 58
Operating the Channel List ............................... 58
Moving a Channel ............................................. 58
Deleting a Channel ........................................... 58
Renaming a Channel ........................................ 58
Locking a Channel ............................................ 58
Managing Stations: Favourites ............................. 59
Button Functions ............................................... 59
Managing Stations: Sorting Channel List ............. 59
On-Screen Information ......................................... 59
Media Playback Using Media Browser ................. 59
Viewing Videos via USB .................................. 60
Viewing Photos via USB ................................... 60
Slideshow Options ............................................ 60
Playing Music via USB ..................................... 61
Recordings Library............................................ 61
Media Browser Settings .................................... 61
Timeshift Recording ............................................. 62
Instant Recording ................................................. 62
Watching Recorded Programmes ....................... 62
Changing Image Size: Picture Formats ................ 63
ConÞ guring Picture Settings ................................. 64
Operating Picture Settings Menu Items ............ 64
Picture Settings Menu Items ............................. 65
PC Picture Settings........................................... 65
ConÞ guring Sound Settings .................................. 65
Operating Sound Settings Menu Items ............. 65
Sound Settings Menu Items.............................. 66
ConÞ guring Your TV’s Settings ............................. 66
Operating Settings Menu Items ........................ 66
Settings Menu Items ......................................... 66
Using a Conditional Access Module ..................... 66
Viewing Conditional Access Menu (*) ............... 67
ConÞ guring Language Preferences ...................... 67
Language Settings ............................................ 67
Parental Control.................................................... 68
Parental Settings Menu Operation ................... 68
Timers ................................................................... 68
Setting Sleep Timer .......................................... 68
Setting Programme Timers ............................... 68
Recording ConÞ guration ....................................... 69
ConÞ guring Date/Time Settings ............................ 69
ConÞ guring Source Settings ................................. 70
ConÞ guring Other Settings ................................... 70
Operation .......................................................... 70
Other Features ..................................................... 71
Teletext ................................................................. 71
Tips ....................................................................... 72
Appendix A: PC Input Typical Display Modes ....... 73
Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility
(Input Signal Types) .............................................. 73
Appendix C: Supported DVI Resolutions.............. 74
Appendix D: Supported File Formats for USB
Mode..................................................................... 74
Appendix E: Software Upgrade ............................ 75
SpeciÞ cations ....................................................... 76
Digital Reception (DVB-T) .................................... 76
Digital Reception (DVB-C) .................................... 76
A02_MB61_[GB]_5110UK_IDTV_TC_PVR_PLATINIUM4_32905LED_10072405_50185331.indd 41 11.03.2011 15:20:34
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Finlux 32FLHYR905 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Finlux 32FLHYR905 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info