Verklein
Vergroot
Bedienungsanleitung Analoguhr
www.festina.de / www.festina.at
Einleitung
Wir bedanken uns, dass Sie sich für eine Armbanduhr von Fes-
tina entschieden haben. Festina steht in einer langen Uhrma-
chertradition, die vor mehr als hundert Jahren in der Schweiz
begründet wurde.
Der folgende kurze Leitfaden soll Ihnen eine schnelle Orientie-
rung über die vielfältigen Funktionen Ihrer Uhr ermöglichen und
Ihnen die Bedienung erleichtern.
Bestandteile
Uhrzeit
Beachten Sie zur Einstellung der Uhrzeit folgende Schritte:
• ZiehenSiedieKroneheraus.
• DrehenSiedieKrone,bisdiekorrekteUhrzeiteingestelltist.
• DrückenSiedieKronewiederindieAusgangsposition
hinein.
Technische Daten
• Art:AnalogeQuarzuhr
• Präzision:±20SekundenproMonatbeiNormaltemperatur
(5-35°C)
• Quarzschwingungsfrequenz:32.786Hz.
• EffektiverTemperaturbereich:-10bis+60°C
Batterie
• DieLebensdauereinerneuenBatteriebeträgtinderRegel
etwa2Jahre.
• WirempfehlenIhnen,denWechseleinerleerenoderdefek-
ten Batterie Ihren Uhrmacher vornehmen zu lassen.
• BittestellenSieIhrerUmweltzuliebesicher,dassAltbatte-
riensowieUhrenumweltgerechtentsorgtwerden.Nutzen
SiedafürentsprechendeEntsorgungseinrichtungen.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe stel je de datum van mijn gestileerde uurwerk juist? Gesteld op 31-12-2019 om 11:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Graag had ik de handleiding van het uurwerk Festina F20358 verkregen. Gesteld op 23-9-2019 om 17:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK HEB EEN HORLOGE GEKOCHT EEN FESTINA F6861/30 IK KAN NERGENS OP DE SITE EEN HANDLEIDING VINDEN VAN DEZE HORLOGE ,MIJN VRAAG IS EIGENLIJK WAT IS DE FUNCTIE VAN DE LINKSE METER DIE GAAT VAN 0 TOT 5 BETEKENT DIT DE BATTERY WAARDE OF HEEFT DIT EEN ANDERE FUNCTIE MIJN EMAIL IS sneyers_danny2@hotmail.com INDIEN IEMAND OP DIE VRAAG KAN ANTWOORDEN Gesteld op 12-8-2019 om 07:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • festina horloge opnieuw instellen naar stilstand van lange tijd Gesteld op 6-8-2019 om 12:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Festina Analog bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Festina Analog in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info