Verklein
Vergroot
Your new FM 412 loudspeaker enclosure features four 12" (30.5cm)
speakers and is capable of handling 100 Watts. The FM 412 speaker
was designed to complement the Fender
®
FM 100H amplifier, but it can
be used with any 4–ohm, 100–watt instrument amplifier with a standard
1/4" speaker output jack. Read these instructions and your amplifier
manual before making connections.
Connecting the Fender
®
FM 412 Loudspeaker
Connect the FM 412 to the speaker output jack on your FM 100H
amplifier with its included speaker cable or any unshielded, quality
speaker cable.
When using the FM 412 with other amplifiers, check the amplifier output
specifications for compatibility. Always make certain that the amplifier
has a 4–ohm output impedance capability and the power output does
not exceed 100 watts.
SPECIFICATIONS
PART NUMBER 2317800000
DRIVERS Four, 12" (30.5 cm), Special Design speakers
CABINET 18 mm plywood
SENSITIVITY 99 dB, 1 Watt - 1 Meter
POWER HANDLING 100 Watts
IMPEDANCE 4
CONNECTIONS 1/4" Input Jack
DIMENSIONS
Height: 30.0 in (76.2 cm)
Width: 29.5 in (74.9 cm)
Depth: 14.3 in (36.3 cm)
WEIGHT 82.0 lb (36.9 kg)
Product specifications are subject to change without notice.
A PRODUCT OF:
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIA USA
Fender
®
is a registered trademark of FMIC.
Other trademarks are property of their respective owners.
© 2005 FMIC. All rights reserved.
P/N 069196 REV A
THE FENDER
®
FM 412 LOUDSPEAKER ENCLOSURE
WARNING:
FENDER LOUDSPEAKER SYSTEMS
ARE CAPABLE OF PRODUCING
VERY HIGH SOUND PRESSURE
LEVELS WHICH MAY CAUSE
TEMPORARY OR PERMANENT
HEARING DAMAGE. USE CARE
WHEN SETTING AND ADJUSTING
VOLUME LEVELS DURING USE.
A PRODUCT OF:
FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS CORP.,
CORONA, CA U.S.A.
MADE IN CHINA
MODEL
POWER RATING
100W
MONO
4
TYPE: PR 656
IS A REGISTERED TRADEMARK OF FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
SERIAL NUMBER

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fender FM 412 Lounsspeaker Enclosure bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fender FM 412 Lounsspeaker Enclosure in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info