Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
*Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit zoals Fellowes 35250 en
geen olie in spuitbus gebruiken
13
BEPERKTE PRODUCTGARANTIE
I. Kumanda anahtarı
R 1. Ger
0 2. Kapalı
I 3. Otomatik-Açık
PROBLEMEN OPLOSSEN
ONDERHOUD
Continuous operation:
3-minute maximum
NOTE: Shredder runs briefly
after each pass to clear entry.
Continuous operation beyond
3 minutes will trigger
30 minutes cool down period.
Papiervernietiger start niet:
Zorgdatschakelaarinautomatischestandstaat(I).
Zorgdatbeveiligingopontgrendelde(groen)stand
staat.
Zorgdatdekselcorrectopopvangbakzit.
Controleer op vastzitten van papier.
Opvangbakverwijderenenleegmaken.
30 minuten wachten tot motor afgekoeld is.
BEDIENING
PAPIER
KAART
1
OpUit(O)
plaatsen
OpOmgekeerderichting
(R) plaatsen gedurende 2-3
seconden
*Breng olie aan
over invoer
2
Beveiligingvoorkomttoevalligeactivering.Omintestellen,wachtutotdepapiervernietigerstopt,zetdanschakelaaropUit(O)positieenschuif
zwarteknopdannaarbeneden.Omteontgrendelen,schuiftuzwarteknopnaarboven.Voormeerveiligheid,stekkervanvernietigeraltijduit
stopcontact trekken na gebruik.
OpUit(O)plaatsenen
stekker in stopcontact steken
OpUit(O)plaatsenen
stekker in stopcontact steken
1
1
OpOmgekeerderichting
(R) plaatsen gedurende
2-3 seconden
1
3
4
OpUit(O)plaatsenen
stekker uit stopcontact
trekken
Niet versnipperd papier
voorzichtig uit papierinvoer
trekken. Stekker weer in
stopcontact steken.
2
OpOmgekeerde
richting (R) plaatsen
Vastzitten van papier: opUit(O)plaatsen,dekseloptillenenafvalladeleegmaken.Dekselopopvangbak
terugplaatsen en tewerk gaan volgens sommige of alle van onderstaande procedures.
OpAuto-aan(I)
plaatsen
4
5
Kaartaanderand
vasthouden
KaartInhetmidden
van invoer plaatsen
en loslaten
3
OpUit(O)plaatsenen
stekker uit stopcontact
trekken
In papierinvoer
plaatsen en loslaten
43
OpUit(O)plaatsenen
stekker uit stopcontact
trekken
2
OpAuto-aan(I)
plaatsen
2
Beperktegarantie:Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garandeertdatdeonderdelenvanhettoestelzonder
gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende
gedurende1jaarvanafdatumvanaankoopdoordeoriginelegebruiker.Fellowesgarandeertdat
de snijmessen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende
3 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens de
garantieperiode wordt vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie
ofvervangingvanhetdefecteonderdeel,ditnaargoeddunkenenopkostenvanFellowes.Deze
garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van
de normen voor productgebruik, gebruik van een incorrecte voedingsbron voor de vernietiger
(andersdanvermeldophetlabel)ofonbevoegdereparatie.Fellowesbehoudtzichhetrechtvoor
omaanvullendekostenaanterekenenaandeconsumentendiezijnopgelopendoorFellowesom
onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd
verkochtdooreenbevoegdwederverkoper.ALLEIMPLICIETEGARANTIES,INCLUSIEFGARANTIES
METBETREKKINGTOTVERKOOPBAARHEIDOFGESCHIKTHEIDVOOREENBEPAALDDOEL,WORDEN
HIERBIJBEPERKTINDUURTOTDEHIERBOVENAANGEGEVENTOEPASSELIJKEGARANTIEPERIODE.
Fellowesisingeengevalaansprakelijkvoorenigeincidenteleofgevolgschadedietoeteschrijven
is aan dit product. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen
en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen,
restricties of voorwaarden vereist kunnen zijn door de plaatselijke wetgeving. Voor verdere details
of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met
uw detailhandelaar.
Alle confettivorm-vernietigers hebben olie
nodigomoptimaaltekunnenwerkenEen
niet-geolied toestel verwerkt mogelijk
minder vellen, maakt veel storend lawaai
tijdens het vernietigen en zou uiteindelijk
kunnen ophouden te werken. Wij bevelen
aan dat u de vernietiger iedere keer smeert
wanneer u de afvalbak leegt om deze
problemen te vermijden.
DE VERNIETIGER SMEREN
ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN
3
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fellowes POWERSHRED P-35C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fellowes POWERSHRED P-35C in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 49,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info