Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
fellowes.com
1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600
Personal Laminator
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes de usar la máquina.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo manuale di
istruzioni.
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de machine in
gebruik neemt.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с
содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred použitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
Моля, прочетете инструкциите преди употреба.
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile înainte de utilizare.
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja.
Pred uporabo izdelka preberite ta navodila za uporabo.
FR
GB
DE
IT
ES
NL
SE
DK
FI
N0
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
HU
PT
BG
RO
HR
SI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fellowes Lunar laminator bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fellowes Lunar laminator in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 6,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info