Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
1
Mod. 5H- 196 N
Typ. 1
HV1
11C2
C
od. 901015093
Serie: 07121
2776
230V/50HZ
W ma
x 3
570 W
S
E
R
V
I
C
I
O
A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
T
E
C
N
I
C
A
9
0
2
1
0
5
0
1
0
M
a
de in EU
AR46
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe maak je de glasplaat van de deur schoon. Er zit aan de binnenste kant van glas vuil Gesteld op 20-2-2018 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo l, ik ben mijn gebruiksaanwijzing kwijt en onze inbouwoven is op de een of andere manier vergrendeld. Onder de klok brand een rood sleuteltje. Hoe krijg ik die weer weg zodat ik de oven weer gebruiken kan ???

  Groeten Gerda Gesteld op 4-1-2017 om 14:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik ben mijn gebruiksaanwijzing kwijt. De oven staat op slot, icoontje sleuteltje onder de klok, hoe krijg ik dat weg ???
  Groeten Gerda Gesteld op 28-12-2016 om 10:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fagor 6H-185AX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fagor 6H-185AX in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 1,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info