Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
BAHNWÄRTERHAUS STUGL-STULS
GATEKEEPER'S HOUSE STUGL-STULS
MAISON DE GARDE-BARRIÈRE STUGL-STULS
BAANWACHTERSHUIS STUGL-STULS
Art. Nr. 190549
Sa. Nr. 190 549 1
Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Teilerahmen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal
vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicke Sie
diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9,
78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz. Es kann vorkommen, dass bei einem Bausatz Einzelteile übrig
sind. Bitte behandeln Sie die Holz- und Kartonteile äußerst vorsichtig und sorgfältig. Die Teile sind stoß- und
feuchtigkeitsempfindlich. Kontrollieren Sie den Bausatz vor Beginn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der Teile.
Trennen Sie die einzelnen Teile vorsichtig mit einem scharfen Bastelmesser aus dem Teilerahmen.
Beachten Sie, dass die Teile bereits nach kurzer Zeit gut aneinander haften und nur schwer wieder voneinander getrennt
werden können.
Before you start you should familiarize yourself with the parts frame and the instruction manual. If a part
should be missing then please mark the missing part in the instruction manual and send it to Gebr. FALLER GmbH,
Abt. Kundendienst , kundendienst@faller.de, Kreuzstrasse 9, D-78148 Gütenbach. You will then immediately
receive a replacement part. It may happen, that in a kit single parts are not being used. Please treat the parts
very carefully and accurately. The parts are shock-sensitive and moisture-sensitive. Check the kit for completeness of
contents and intactness of parts. Carefully separate the parts with a hobby knife from the parts frame.
Kindly note , that the parts already stick together after short time and that they can hardly be separated again.
Avant de commencer le montage, veuillez vérifier les grappes de pièces et consulter la notice de montage.
Si une des pièces est manquante, marquez la d’une croix dans la notice de montage et renvoyez nous cett
dernière avec vos coordonnées à Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach
ou par e-mail à kundendienst@faller.de. Nous vous ferons parvenir une pièce de remplacement.
Dans certains kits, il est possible que certaines pièces ne soient pas utilisées. Veuillez manipuler les pièces e
bois et carton avec prudence et soin. Les pièces sont sensibles aux chocs et à l’humidité.
Avant de commencer l’assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
Prélevez soigneusement les pièces du cadre, une par une, avec un couteau de modéliste à lame acérée.
Notez que les pièces assemblées deviennent rapidement solidaires et qu’il est difficile de les séparer par la suite.
Vérifiez bien la justesse des assemblages !
Voordat u met het bouwen van start gaat adviseren wij u de onderdelen te controleren en de bouwbeschrijving te
bestuderen. Als het onverhoopt voorkomt dat een onderdeel in de bouwdoos mist of beschadigd is, kruis dan het
desbetreffende onderdeel op de handleiding aan en stuur deze naar: Gebr. Faller GmbH, afd. Kundendienst,
Kreuzstrasse 9, D-78148 Gütenbach. Mailen kan ook: kundendienst@faller.de. U ontvangt het gewenste onderdeel per
omgaande. Het kan voorkomen dat u bij bepaalde bouwdozen onderdelen overhoudt. Behandel de houten en kartonnen
onderdelen s.v.p. voorzichtig en zorgvuldig. De onderdelen kunnen makkelijk beschadigd raken en zijn gevoelig voor
vocht. Snijd de onderdelen voorzichtig met een scherp mes uit het onderdelen raamwerk.
Houd er s.v.p. rekening mee dat de onderdelen al na korte tijd vast aan elkaar hechten en moeilijk weer van elkaar
gescheiden kunnen worden.
D
F
GB
NL
Art. Nr. 170687
FALLER-BASTELMESSER
wie es die Profi-Modellbauer für ihre Arbeit
verwenden. Komplett mit 3 Ersatzklingen.
Weitere Ersatzklingen erhalten Sie direkt über
den FALLER-Kundendienst.
like the professional modellers use for their work.
Complete with 3 spare blades. You can order
additional spare blades directly via the FALLER
customer service.
tout comme les constructeurs de modèles
professionnels l’utilisent pour leur travail.
Complet avec 3 lames de remplacement.
D’autres lames de remplacement sont disponibles
directement chez le service de clientèle de FALLER.
oals het de profi-modelbouwers voor hun werk gebruiken.
Compleet met 3 reservemesjes.
Verdere reservemesjes verkrijgt u direct via de FALLER-
klantenservice.
Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel: Art. Nr. 170494 + 170687 (liegen nicht bei).
For the assembly of the kit we recommend following FALLER products: Art. Nr. 170494 + 170687 (not included).
Pour l’assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants: Art. Nr. 170494 + 170687 (non jointe).
Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten: Art. Nr. 170494 + 170687 (niet bijgevoegd).
Art. Nr. 170494
FALLER-EXPERT LASERCUT
Dieser Klebstoff verbindet Holz-, Karton-, Styropor-
und Decorflexteile miteinander.
Ideal für den Bau von Laser-Cut-Modellen geeignet.
This glue joins wood, cardboard, Styrofoam,
and decorating parts.
Ideal for building Laser-Cut-Models.
Cette colle relie les pièces en bois, carton,
polystyrène deco-flex.
Idéal pour la construction de modèles laser-cut.
Deze lijm verbindt houten, kartonnen,
piepschuimen en decorflex delen met elkaar.
Ideaal geschikt voor het bouwen van laser cut modellen.
Inhalt Spritzlinge
Contents Sprues
Contenu Moulages
Inhoud Gietstukken
1
1
x
2
1
x
3
1
x
4
1
x
5
1
x
6
1
x
7
1
x
8
1
x
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw FALLER 190549 Bahnwarterhaus Stugl-Stuls bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van FALLER 190549 Bahnwarterhaus Stugl-Stuls in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info