Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
UP TO 60 C
IN HEATING
18-22C BELOW
AMBIENT TEMP.
EC-0728
220-240V AC/12V DC
S
D
D
C
1
2
V
C
O
O
L
H
O
T
0
D
C
1
2
V
C
O
O
L
H
O
T
0
A
C
2
2
0
V
D
C
1
2
V
C
O
O
L
H
O
T
0
A
C
2
2
0
V
GEBRUIKSAANWIJZING
Misschien niet precies hetzelfde als de afbeelding
Dank u voor de aanschaf van ons product.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Lees de gebruiksaanwijzing door voor gebruik en
hanteer het apparaat volgens de instructies.
9. PROBLEMEN OPLOSSEN
AC netsnoer
DC netsnoer
Haal de stekker eruit voordat u het apparaat schoonmaakt.
Stekkers regelmatig stofvrij maken. Veel stof kan een brandongeval veroorzaken.
4. Kinderen of
volwassenen mogen
niet op het apparaat
gaan zitten. Het
apparaat dient niet te
worden gebruikt door
kinderen jonger dan
8 jaar zonder toezicht.
Ze dienen onder
toezicht te zijn om
ervoor te zorgen dat zij
niet met het apparaat
gaan spelen.
6. Zorg ervoor dat het
apparaat niet ergens
sterk tegen aanbotst. Dit
7. Het netsnoer kan niet zwaar ingedrukt worden.
Het mag niet worden gebruikt als sprake is van
knopen of een breuk. Dit zou kunnen leiden tot
een elektrische schok of brandgevaar.
Samenvoeging Breuk Knoop Zwaar
8. Het apparaat dient een goede ventilatie
te hebben. De ventilatie-openingen
daarom niet blokkeren.
Zuur
10. Vettig vuil kunt u
schoonmaken met
een natte doek en
wat neutraal
schoonmaakmiddel.
11. Het apparaat dient een goede ventilatie te hebben.
Laat het apparaat niet draaien in een afgesloten
ruimte, zoals de kofferbak van de auto.
Stof of iets anders wat de ventilator blokkeert zal het koelend effect verminderen.
Stofzuigen indien dit nodig is. Het vuil op de inlaat en uitlaat van de ventilator kunt u
schoonmaken met een stofzuiger of een borstel.
Lees de volgende tabel voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt:
Probleem Oorzaak Oplossing
Koelfunctie werk
niet.
Apparaat is blootgesteld
aan direct zonlicht.
Ventilator of propeller is
geblokkeerd.
Reinig de ventilator en de
propeller.
Los contact tussen
stekker en stopcontact.
Het apparaat is te dicht
bij de wand of een
voorwerp.
Zet het apparaat verder van
de wand of voorwerpen
vandaan.
Plaats het apparaat op een
schaduwrijke en koele plaats
met een goede luchtstroom.
Steek de stekker stevig in het
contactpunt van het apparaat
en het stopcontact.
Er is een vreemd
geluid of trillingen
tijdens het gebruik.
Om te voorkomen dat het
apparaat helemaal kapot
gaat, apparaat onmiddellijk
uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken. Neem
contact op met de
servicedienst.
Er is een brandgeur
of de behuizing is
vervormd.
KOELER & VERWARMER
Thermo-elektrische
KOELER & VERWARMER
Thermo-elektrische
Thermo-elektrische
KOELER & VERWARMER
Thermo-elektrische
KOELER & VERWARMER
Het apparaat is oververhit.
Om te voorkomen dat het
apparaat helemaal kapot
gaat, apparaat onmiddellijk
uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken. Neem
contact op met de
servicedienst.
Het apparaat functioneert
niet goed.
5. Het apparaat niet met
alcohol of schurende
reinigingsmiddelen
afvegen om verkleuring
te voorkomen.
kan het apparaat bescha-
digen en de inwendige
elektronische delen en
het circuit kapot maken.
9. Bij gebruik in een hoge omgevings-
temperatuur of luchtvochtigheid
ontstaan er waterdruppels in het
apparaat. Dit is geen storing.
Afvegen met een droge doek.
8. ONDERHOUD
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Exquisit EC-728 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Exquisit EC-728 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info