Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
EN
ES
DE
FR
PT
NL
SV
PL
EL
HU
IT
NO
SK
TR
DA
CS
RU
LV
RO
SL
BG
LT
SC
ET
TC
HR
KR
AR
HE
youtube.com/ergobaby
IMPORTANT - READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT ET
À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
Model Number/型号/型號編號
METROPBLK
METROPSLT
METROPBLKUK
METROPSLTUK
EN Important – Keep the instructions for future reference. Failure to follow these instructions could result in serious injury
or death. Read all instructions before use SC 重要提示 - 保留本说明书以供将来参考。 使用本产品前请仔细阅读
所有说明和警告。 不遵守说明书操作可能导致小孩严重受伤或死亡 TC 重要提示 - 保留本說明書以供將來參
使用本產品前請仔細閱讀所有說明和警告 不遵守說明書操作可能導致小孩嚴重受傷或死亡 KR 안전
사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 사용 설명서 내용을 숙지 후 사용할 것
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ergobaby Metro Plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ergobaby Metro Plus in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 4,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info