Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 22
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1101
TV-verbinding
DVB-T-verbinding
De ENV1101 Media Player bevat een interne DVB-T tuner + DVB-T antenne. Deze antenne is
voornamelijk voor buitengebruik. Indien u DVB-T kanalen binnenshuis wilt ontvangen, wordt
u voor het beste resultaat aangeraden om een DVB-T IEC-kabel te gebruiken.
Stroomaansluiting
Steek de DC-stekker van de AC-adapter in de connector gemarkeerd met “DC IN”, steek het
andere uiteinde in een elektrisch stopcontact.
Activeren voor afspelen
1. Schakel uw TV en AV-ontvanger in.
2. Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel, of druk op de knop
STANDBY op
de afstandsbediening om de mediaspeler te activeren. De activering duurt ongeveer 5-7
seconden, en de LED knippert tegelijkertijd.
3. Als de LED stopt met knipperen en helder brandt, is de mediaspeler klaar voor gebruik
om af te spelen.
4. Na het afspelen, drukt u opnieuw op de knop
STANDBY om terug te keren naar de
stand-bymodus.
Opmerking:
Bij gebruik van de afstandsbediening, de afstandsbediening op de voorkant
van de mediaspeler richten.
Als u de haarde schijf in stand-bymodus brengt, verplaats ze dan niet gedurende 2-3
minuten omwille van de verminderde snelheid van het apparaat. Verplaatsen van de
haarde schijf terwijl deze nog draait kan ze beschadigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor
enig verlies van gegevens of schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik.
Het is aanbevolen om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te verwijderen
wanneer u het niet gebruikt.
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Mijn EnVivo env-1101 reageert (zonder directe aanleiding) niet meer op de afstandbediening (die wel van de goede batterijen is voorzien) Wie weet raad? Gesteld op 9-4-2016 om 19:08

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Envivo P1101 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Envivo P1101 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info