Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 8
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1101
PC-aansluiting
Loskoppelen van USB
1. Sluit alle programma's of Explorer-vensters met toegang tot de mediaspeler.
2. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen (
, of ) in het systeemvak
en selecteer de stationsletter toegewezen aan de mediaspeler. Wanneer de
systeemboodschap “veilig verwijderd” verschijnt, koppel dan de USB-kabel los van de
computer.
Upgraden Firmware
1. Raadpleeg de servicewebsite www.teknihall.nl voor beschikbare firmwareupdates.
2. Sla het firmware-bestand naar de hoofdmap van een USB-apparaat voor massaopslag.
Opmerking:
Gebruik het origineel van het firmware-bestand. Een kopie zal niet werken.
3. Sluit de mediaspeler op een TV en sluit vervolgens de USB-opslagapparaat aan de
mediaspeler.
4. Druk op de knop
STANDBY op de afstandsbediening om de mediaspeler te
activeren.
5. Selecteer Instellingen Systeem Upgrade systeem in het Hoofdmenu te
voeren upgraden. Het kan 3-5 minuten duren om de installatie te voltooien. Voor een
firmware-update operatie, knippert de LED mogelijk tijdens het installatieproces.
Als het bericht "Installation Error" verschijnt tijdens het installeren, probeer dan de volgende
stappen om de installatie te hervatten:
1. Probeer een ander USB-media op incompatibele hardware te voorkomen.
2. Laad de nieuwste firmware-bestand naar de root van dit USB medium.
3. Steek de stekker in de USB-media met firmware-bestand en vervolgens opnieuw
opstarten.
Opmerking:
De mediaspeler zal automatisch meerdere malen opnieuw opstarten
om de installatie te voltooien. Zet het niet uit tijdens het
installatieproces.
De mediaspeler zal terugkeren naar het Hoofdmenu na det de
firmware-installatie is voltooid.
Alle instellingen in het Instellingen menu wordt ingesteld op de
standaard waarden na de upgrade.
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Mijn EnVivo env-1101 reageert (zonder directe aanleiding) niet meer op de afstandbediening (die wel van de goede batterijen is voorzien) Wie weet raad? Gesteld op 9-4-2016 om 19:08

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Envivo P1101 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Envivo P1101 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info