Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
| SNELLE INSTALLATIE GIDS | QUICK INSTALL GUIDE | SNELLE INSTALLATIE GIDS | QUICK INSTALL GUIDE | SNELLE INSTALLATIE GIDS | QUICK INSTALL GUIDE | SNELLE INSTALLATIE GIDS
EM6642 e-Domotica Wireless Emergency Pull-cord / Draadloze Oproeptrekker
www.e-domotica.com
EM6642 Draadloze Oproeptrekker EM6642 Wireless Emergency Pull-cord
Inhoud van de verpakking:
Trekkoord voor noodoproep
Behuizing voor wandmontage
Benodigdheden:
Platte kleine schroevendraaier
Boormachine indien u gaten dient te boren in een betonnen wand
Zorg & Easy set (met EM6640 Noodoproep knop en EM6515 Interface Koppeling)
EM6505 e-Centre Basisstation met Touchscreen of EM6506 e-Centre Whitebox basisstation
Montageplaats oproeptrekker bepalen
Bepaal een geschikte locatie voor de montage van de oproeptrekker, bijvoorbeeld een badkamer,
douche, toilet of keuken.
Monteer de behuizing niet aan of dicht bij metalen kasten of andere draadloze zendapparatuur omdat dit
de draadloze verbinding negatief kan beïnvloeden.
1. Haal de bovenkant van de behuizing van de bodemplaat (de elementen zitten los op elkaar in de
verpakking).
2. Markeer met behulp van een stift of potlood en de bodem twee gewenste schroefgaten.
3. Bevestig de bodemplaat aan de muur met de schroeven (en eventueel pluggen).
4. Zet de bovenkant weer op de bodemplaat.
Z.o.z.
Package contents:
Emergency pull cord
Housing to mount on wall
Equipment needed:
Small flat screwdriver
Drilling machine if you need to mount the device on a concrete wall
Care & Easy set (with EM6640 Emergency pendant button and EM6515 Interface Link)
EM6505 e-Centre Base station with touch screen or EM6506 e-Centre Whitebox
Determine mounting location
Determine a proper location to mount the emergency pull-cord. For example in the bathroom, shower,
toilet or kitchen.
Do not mount the housing too close to or on metal cabinets or other wireless transmitters, to avoid
interference with the wireless connection.
1. Remove the top cover of the pull-cord housing (these elements are not mounted together in the gift
box).
2. Mark the desired screw holes using the bottom part and a marker or pencil.
3. Mount the bottom part to the wall using the screws (and plugs if necessary).
4. Mount the top cover onto the bottom part. Use the two notches on the top side to mount it correctly.
P.t.o.
Emergency Pull
-
cord
Oproeptrekker
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eminent EM6642 e-Domotica bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eminent EM6642 e-Domotica in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info