Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Set the Energy Reader as primary energy device (if no other energy device is set). Click
‘Start’ and follow the instructions in the Energy Reader wizard.
Stel de Energy Reader in als primair apparaat (mits nog geen ander apparaat als primair
meetapparaat is ingesteld). Klik start en volg de instructies in de Energy Reader wizard.
Legen Sie den Energy Reader als primäres Verbrauchsmessgerät fest (falls kein anderes
Gerät als solches festgelegt ist). Klicken Sie auf “Start” und folgen Sie den Anweisungen
des Energy Reader-Assistenten.
Réglez Energy Reader comme dispositif d’énergie principal (si aucun autre dispositif n’a
été défini). Cliquez sur Démarrer et suivez les instructions de l’Assistant d’Energy Reader.
Impostare Energy Reader come dispositivo principale di energia (se non è impostato
alcun dispositivo di energia). Fare clic su ‘Avvia’ e seguire le istruzioni della procedura
guidata di Energy Reader.
Configure el Energy Reader como el dispositivo principal de gestión de energía (si no
hay otro, se predetermina). Haga clic en ‘Inicio’ y siga las instrucciones del asistente de
Energy Reader.
9
Quick Install | Snel installeren | Schnelle Installation | Installation rapide | Installazione rapida | Instalación rápida | Quick Install | Snel installeren | Schnelle Installation | Installation rapide | Installazione rapida | Instalación rápida
EM6601
Smart EnErgy rEadEr
Mouting the wireless transmitter to the wall
De draadloze zender aan de muur bevestigen
Wandbefestigung eines Energiemess-Gerätes
Monter le lecteur d’énergie sur le mur
Montare il lettore di energia a muro
Monte el lector de energía en la pared
76
After finishing the wizard, click ‘Save’ to save the settings.
Klik na het voltooien van de Energy Reader wizard op Opslaan, om de gegevens definitief
op te slaan.
Klicken Sie nach Abschluss des Assistenten zum Speichern der Einstellungen auf
“Speichern”.
Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les paramètres.
Al termine della procedura guidata, fare clic su ‘Salva’ per salvare le impostazioni.
Después de que concluya el asistente, haga clic en ‘Guardar’ para guardar la configuración.
8
Wait for about 30 minutes before the Energy Reader will start showing meter data.
Na ongeveer 30 minuten worden de eerste metingen op het scherm weergegeven.
Bitte warten Sie ungefähr 30 Minuten - bis das Energiemess-Gerät Daten anzeigt.
Veuillez attendre 30 minutes avant que le lecteur d’énergie ne commence à afficher les
données de métrage”.
Attendete 30 minuti prima che il lettore di energia inizi a mostrarvi i parametri.
Espere unos 30 minutos antes que el lector de energía comience a mostrar los datos
de medición.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eminent EM6601 - e Domotica bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eminent EM6601 - e Domotica in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info