Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Füllen
Druck ablassen, Behälter abschrauben, mit gut gemischter Flüssigkeit
füllen. Höchstmarke beachten.
Pumpen / Sprühen
Behälter aufschrauben, Betriebsdruck herstellen.
Taste drücken, Sprühstärke durch drehen der Düse einstellen.
Geeignet für nicht lösungsmittelhaltige von der Biologischen Bundesanstalt
zugelassene Schädlingsbekämpfungsmittel, Unkrautvertilger, Düngemittel.
Nicht geeignet für Desinfektions- und Imprägnierungsmittel.
Sicherheitshinweise/Wartung
• Nie unter Druck öffnen.
• Nie Düse unter Druck abschrauben.
• Nach Gebrauch Druck ablassen, Behälter säubern,
Düse und Behälter mit Wasser spülen.
• Restflüssigkeiten nicht über die Kanalisation entsorgen.
Störung
Trotz Druck kein Strahl Düse säubern
Riempire
Scaricate la pressione, svitate il recipiente, riempite con un liquido ben mes-
colato. Rispettate il livello massimo.
Pompare / spruzzare
Avvitate il recipiente, create la pressione di esercizio.
Premete il tasto, regolate la potenza dello spruzzo girando l'ugello.
Adatto per antiparassitari, diserbanti e fertilizzanti non contenenti solventi e
approvati dal "Biologische Bundesanstalt”, ente federale per il settore biolo-
gico. Non adatto per sostanze disinfettanti e impregnanti.
Avvertenze di sicurezza/manutenzione
Non aprite mai sotto pressione.
Non svitate mai l'ugello sotto pressione.
Dopo l'utilizzo scaricate la pressione, pulite il recipiente, lavate l'ugello e il
recipiente con acqua.
Non smaltite i liquidi residui nella rete fognaria.
Anomalia
C'è pressione ma non esce il getto Pulite l'ugello
Remplissage
Faire descendre la pression, dévisser le récipient, remplir de liquide bien
mélangé. Faire attention à la marque de maximum.
Pompes / vaporiser
Visser le récipient, établir la pression de service.
Appuyer sur la touche, régler la force de vaporisation en tournant la buse.
Convient aux moyens de lutte contre les parasites, aux désherbants et
engrais homologués par l'agence biologique fédérale et ne comprenant pas
de solvants.
Ne convient pas aux moyens de désinfection ni aux produits d'imprégnation.
Consignes de sécurité/maintenance
Ne jamais ouvrir sous pression.
Ne jamais dévisser la buse sous pression.
Faire baisser la pression après utilisation, nettoyer le récipient, la buse et
rincer le récipient à l'eau.
Ne vous débarrassez pas des liquides résiduels en les jetant dans les
canalisations.
Dérangement
Si aucun jet n'apparaît alors que la pression est présente, nettoyer la buse.
Vullen
Druk aflaten, vat eraf schroeven en vullen met goed gemengde vloeistof.
Maximummarkering (1,5 l) in acht nemen.
Pompen / Sproeien
Vat erop schroeven, bedrijfsdruk opbouwen.
Toets indrukken, sproeikracht instellen door het mondstuk te draaien.
Geschikt voor oplosmiddelvrije door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) toegelaten pesticides, herbicides en mest.
Niet geschikt voor desinfectie- en impregneringsmiddelen.
Veiligheidsinstructies / Onderhoud
• Nooit openen onder druk.
• Het mondstuk nooit onder druk eraf schroeven.
• Na gebruik de druk aflaten, het vat schoonmaken en het mondstuk en he
vat spoelen met water.
• Restvloeistoffen niet afvoeren via de riolering.
Storing
Ondanks druk geen straal Mondstuk schoonmaken
Umhaenger_BG_PS_1_5_SPK2:_ 06.09.2011 10:05 Uhr Seite 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BG-PS 1.5-1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BG-PS 1.5-1 in de taal/talen: Deutsch, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info