Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
„Wiertarka“.
Przełącznik kierunku momentu
obrotowego (3)
Za pomocą włącznika suwakowego - włącznik/
wyłacznik można ustawić kierunek obrotu wkrętarki
akumulatorowej i zabezpieczyć ją przed
niechcianym włączeniem. Można wybierać
pomiędzy biegiem lewo- i prawoskrętnym. Aby
uniknąć uszkodzenia napędu, należy zmieniać
kierunek obrotu tylko w czasie spoczynku. Jeżeli
przełącznik suwakowy znajduje się na pozycji
środkowej, wtedy zablokowany jest włącznik/
wyłącznik.
Włącznik/ wyłącznik (4)
Za pomocą włącznika/ wyłącznika można sterować
momentem obrotowym bezstopniowo. Czym dalej
przyciśnie się włącznik, tym wyższa będzie
prędkość obrotowa wkrętarki.
Przełączanie 1. bieg - 2. bieg (7)
W zależności od ustawienia przełącznika można
pracować z wyższą lub niższą prędkością obrotową.
Aby nie uszkodzić przekładni, biegi należy
przełączać tylko przy wyłączonej wkrętarce.
Wkręcanie:
Proszę używać najlepiej śrub z samocentrowaniem (
np. torx, rowek krzyżowy), które gwarantują
bezpieczną pracę. Należy zwrócić uwagę na to, aby
głowice pasowały do ćrub, co do wielkości i formy.
Proszę wybrać takie ustawienie momentu
obrotowego, które pasuje do wielkości śruby i
zgodne jest z instrukcją.
Dane techniczne:
Napięcie zasilające silnika 24 V =
Prędkość obrotowa 0-350/0-1100 min
-1
Moment obrotowy 16-stopniowy
Bieg prawo-/lewoskrętny tak
Odległość mocowania, uchwyt 2 - 13 mm
Napięcie ładowania akumulatora 24 V =
Prąd ładowania akumulatora 2,5 A
Napięcie sieciowe ładowarki 230 V ~ 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 78,7 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 89,7 db(A)
Wibracje: awn 8,15 m/s
2
Waga 2,3 kg
Zamawianie części zamiennych
Zamawiając części zamienne, należy podać
następujące dane:
Typ urządzenia
Nr wyrobu
Nr identyfikacyjny urządzenia
Nr wymaganej części zamiennej
Aktualne ceny i informacje znajdą Państwo na
stonie www.isc-gmbh.info
17
PL
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 17
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info