Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Commutazione foratura - foratura
battente (9)
Per eseguire una foratura portate la ghiera anteriore
sul simbolo „trapano“. Per eseguire una foratura a
percussione portate la ghiera anteriore sul simbolo
„martello“ e la ghiera per la regolazione della coppia
di serraggio sul simbolo „trapano“.
Commutadirezione di rotazione (3)
Azionando il selettore scorrevole sopra
all’interruttore acceso/spento potete regolare il
senso di rotazione dell’Avvitatore ad accumulatore,
proteggendo allo stesso tempo l’Avvitatore ad
accumulatore contro un avviamento involontario. Per
evitare di danneggiare la trasmissione, il senso di
rotazione dovrebbe essere regolato con attrezzo
fermo. Se il selettore scorrevole si trovasse in
posizione centrale, in tal caso l’interruttore
acceso/spento è bloccato.
Interruttore acceso/spento (4)
Con l’interruttore acceso/spento si può
progressivamente comandare il numero dei giri. Più
che si preme l’interruttore e più aumenterà il numero
di giri dell’Avvitatore ad accumulatore.
Commutazione foratura - foratura
battente (7)
Per eseguire una foratura portate la ghiera anteriore
sul simbolo „trapano“. Per eseguire una foratura a
percussione portate la ghiera anteriore sul simbolo
„martello“ e la ghiera per la regolazione della coppia
di serraggio sul simbolo „trapano“.
Avvitamento
Usate preferibilmente viti autocentranti (ad es. con
intaglio a croce), che garantiscono un lavoro sicuro.
Fate attenzione che le punte a cacciavite utilizzate
corrispondano a forma e dimensioni delle rispettive
viti. Effettuate la regolazione del momento di
rotazione come descritto nelle istruzioni,
corrispondentemente alle dimensioni della vite da
usare.
Dati tecnici
Tensione alimentazione motore 24 V =
Numero giri 0-350/0-1100 min
-1
Momento di rotazione a 16 stadi
Rotazione sinistra/destra si
Apertura bocca mandrino portapunta 2 - 13 mm
Tensione di carica accumulatore 24 V =
Corrente di carica accumulatore 2,5 A
Tensione di rete per
caricaaccumulatori 230 V ~ 50 Hz
Livello di pressione acustica LPA: 78,7 dB (A)
Livello di potenza sonora LWA: 89,7 dB (A)
Vibrazione a
w
8,14 m/s
2
Peso 2,3 kg
Commissione dei pezzi di ricambio
Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si
dovrebbe dichiarare quanto segue:
modello dell’apparecchio
numero dell’articolo dell’apparecchio
numero d’ident. dell’apparecchio
numero del pezzo di ricambio del ricambio
necessitato.
Per i prezzi e le informazioni attuali si veda www.isc-
gmbh.info
13
I
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 13
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info