Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
1. Descrizione dell’apparecchio
1: Regolazione momento di rotazione
2: Reggibussola
3: Commutazione rotazione senso sinistro/destro
4: Interruttore acceso/spento
5: Batteria
6: Carica batteria
7: Commutatore 1° marcia/2° marcia
8: Tasto di arresto
9: Commutazione foratura - foratura battente
2. Avvertenze di sicurezza
Le relative avvertenze di sicurezza si trovano
nell’opuscolo allegato.
3. Avvertenze importanti
Prima di mettere in esercizio il vostro avvitatore a
batteria leggete assolutamente le seguenti
avvertenze.
1. Ricaricate la batteria con il carica batteria in
dotazione. Una batteria scarica si ricarica in ca. 1
ora.
2. Utilizzate solo punte affilate e inserti per
cacciavite adatti ed in perfetto stato.
3. In caso di perforazione e avvitamento su muri e
pareti, verificate che non siano presenti
condutture nascoste di corrente, gas e acqua.
4. Messa in esercizio
Ricarica della batteria NC
1. Tirate fuori la batteria dall’impugnatura (Fig. 1)
premendo il tasto di arresto.
2. Controllate che la tensione di rete indicata sulla
targhetta corrisponda alla tensione di rete a
disposizione. Inserite il carica batteria nella presa
di corrente.
3. Inserite la batteria nel carica batteria. La spia
verde è illuminata. Premete il tasto SET per
caricare la batteria. La spia rossa segnala che la
batteria viene ricaricata. La spia verde segnala
che il processo di ricarica è terminato. Con la
batteria scarica il tempo di ricarica è di ca. 1 ora.
Durante il processo di ricarica la batteria si può
riscaldare un po’, ma ciò è del tutto normale.
Se non fosse possibile caricare il pacchetto di
accumulatori, verificate che
la presa di corrente disponga della tensione di
rete richiesta
i contatti del caricaaccumulatori abbiano un
contatto elettrico perfetto.
Se malgrado tutto non fosse ancor possibile caricare
gli accumulatori, Vi preghiamo di fare pervenire al
nostro Servizio clientela quanto segue
caricaaccumulatori
pacchetto di accumulatori.
Allo scopo di prolungare la longevità del pacchetto di
accumulatori, dovreste provvedere a
tempestivamente ricaricare il pacchetto di
accumulatori al NC, fatto comunque necessario
dopo aver constatato che la potenza dell’Avvitatore
ad accumulatore diminuisce.
Non scaricare completamente il pacchetto di
accumulatori. Ciò comporterebbe un guasto a
codesto pacchetto di accumulatori al NC.
Regolazione del momento di rotazione
(1)
Il momento di rotazione dell’Avvitatore ad
accumulatore è meccanicamente regolabile tramite
un dispositivo a 16 stadi. Il momento di rotazione
relativo ad una determinata misura di vite, scelto
sull’anello di regolazione. Il momento di rotazione
dipende da più fattori:
da tipo e durezza del materiale da sottoporre a
lavorazione
da tipo e lunghezza delle viti da utilizzare
dai requisiti richiesti al collegamento a vite da
effettuare.
Il raggiungimento del momento di rotazione è
segnalato mediante disinnesto cricchettante
dell’innesto stesso.
Attenzione! Impostare l’anello di regolazione per
il momento torcente solo con l’utensile fermo.
Trapanatura
Per eseguire una trapanatura portate l’anello di
regolazione momento di rotazione sull’ultima
posizione “Bohren”, trapanatura,. In tale posizione
l’innesto slittante è disattivato.
12
I
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 12
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info