Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
10
NL
1. Beschrijving van het toestel:
1: Koppelinstelling
2: Bithouder
3: Omschakeling links-/rechtsdraaiend
4: In-/uitschakelaar
5: Accu
6: Laadtoestel
7: Omschakelaar 1e versnelling-2e versnelling
8: Vastzetknop
9: Overschakelen boren / slagboren
2. Veiligheidsinstructies
De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in
de bijgaande brochure.
3. Belangrijke aanwijzingen:
Lees zeker de volgende instructies voordat u uw
accuschroevendraaier in gebruik neemt:
1. Laadt het accupack m.b.v. de bijgeleverde lader.
Een lege accu is na ca. 1 uur opgeladen.
2. Enkel scherpe boren en intacte en gepaste
schroeverbits gebruiken.
3. Bij het boren en schroeven in muren en wanden
dient u die op verborgen stroom-, gas- en water-
leidingen te controleren.
4. Inbedrijfstelling:
Laden van het NC accupack
1. Accupack de handgreep uit trekken (fig. 1) terwijl u
de vastzetknop indrukt.
2. Vergelijk of de netspanning vermeld op het
kenplaatje overeenkomt met de voorhanden zijnde
netspanning. Steek de netstekker het stopcontact
in.
3. Steek de accu het laadtoestel in. De groene LED
brandt. Druk op de toets SET om de accu te
laden. De rode LED signaleert dat de accu bezig
is met laden. De groene LED signaleert dat het
laadproces beëindigd is. De laadtijd bedraagt ca. 1
uur als de accu leeg is. Tijdens het laden kan het
accupack wat warm worden, dat is echter
normaal.
Als het accu-pack niet kan opgeladen worden,
vergewis U zich dan dat de
netspanning aan het stopcontact voorhanden is
en dat een perfect contact van de
laadcontacten van de oplader verzekerd is.
Als het laden van het accu-pack nog altijd niet
mogelijk is, gelieve dan
de oplader
en het accu-pack
aan onze service-afdeling te sturen.
In het belang van een lange levensduur van het
accu-pack zorgt U best voor een tijdig weeropladen
van het NC-accu-pack. Dit is in elk geval
noodzakelijk als U vaststelt dat het vermogen van
Uw accu-schroefmachine vermindert.
Ontlaad het accu-pack nooit volledig. Dit leidt tot een
defect van het NC-accu-pack!
Koppelinstelling (1)
De accu-schroefmachine is voorzien van een 16-
traps mechanische koppelinstelling. Het koppel voor
een bepaalde schroefgrootte wordt aan de stelring
ingesteld. Het koppel is afhankelijk van meerdere
factoren:
van de aard en de hardheid van het te bewerken
materiaal
van de aard en de lengte van de gebruikte
schroeven
van de eisen die aan de schroefverbinding
gesteld worden.
Het bereiken van het koppel wordt door het ratelend
ontkoppelen van de koppeling gesignaleerd.
Let op! Stelring voor het koppel enkel bij
stilstand instellen.
Boren
Om te boren brengt U de instelring voor het koppel in
de laatste stand ”boor” (fig. 1). In de stand ”boren” is
de slipkoppeling buiten werking. Tijdens het boren is
het maximumkoppel beschikbaar.
Overschakelen boren / slagboren (9)
Om te boren draait u de voorste afstelring naar het
symbool „boor“. Voor het slagboren draait u de
voorste afstelring naar het symbool „hamer“ en de
afstelring voor de koppelinstelling naar het symbool
„boor“.
Draairichtingsschakelaar (3)
Met behulp van de schuifschakelaar boven de in-
/uitschakelaar kunt U de draairichting van Uw accu-
schroefmachine instellen en de machine tegen
ongewild inschakelen beveiligen. U kunt kiezen
tussen links- en rechtsdraaiend. Teneinde een
beschadiging van het drijfwerk te voorkomen mag
alleen in stilstand op een ander draairichting
omgeschakeld worden. Als de schuifschakelaar in
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 10
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info