Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
sélectionner la rotation vers la gauche ou vers la
droite. Pour prévenir un endommagement de
l’engrenage, ne commutez le sens de rotation qu’à
l’arrêt. Dans le cas où l’interrupteur à coulisse se
trouve dans la position centrale, l’interrupteur
Marche/Arrêt est bloqué.
Interrupteur Marche/Arrêt (4)
L’interrupteur Marche/Arrêt permet le réglage en
continu de la vitesse. Le plus fort vous appuyez sur
l’interrupteur.
Commutation de vitesse 1 à vitesse 2
(7)
Selon la position du commutateur, vous pouvez
travailler à une vitesse élevée ou réduite. Pour éviter
une détérioration de l’engrenage, il est conseillé de
commuter la vitesse uniquement pendant l’arrêt de
l’appareil.
Vissage:
Utilisez de préférence des vis à centrage
automatique (p.ex. Torx, à tête cruciforme) ce qui
assure le travail en toute sécurité. Veillez à ce que la
forme et la taille du bit et de la vis utilisés soient
conformes. Effectuez le réglage du couple de
rotation comme décrit dans l’instruction - en fonction
de la taille des vis.
Caractéristiques techniques:
Alimentation en courant, moteur 24 V =
Vitesse 0-350/0-1100 tr./mn.
Couple de rotation 16 gradins
Rotation vers la droite et vers la gauche oui
Capacité du serrage du mandrin 2 - 13 mm
Tension de charge, accumulateur 24 V =
Courant de charge, accumulateur 2,5 A
Tension secteur, chargeur 230 V - 50 Hz
Niveau de pression acoustique LPA: 78,7 dB (A)
Niveau de puissance acoustique LWA: 89,7 dB (A)
Vibration a
w
8,14 m/s
2
Poids 2,3 kg
Commande de pièces de rechange
Pour les commandes de pièces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:
Type de l’appareil
No. d’article de l’appareil
No. d’identification de l’appareil
No. de pièce de rechange de la pièce requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles à
l’adresse www.isc-gmbh.info
9
F
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 9
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info