Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
EN
12
AUTO Cleaning Mode
Select Cleaning Mode
This is the most commonly used mode and is
good for every day cleaning.
To start AUTO Cleaning Mode, press the AUTO
Mode Button on the robot, on the Remote
Control, or
on the App main screen.
1
*
AUTO Cleaning Mode cleans using the Cleaning Pattern set in the previous step. Random
Cleaning Pattern is best for carpet. Programmed Cleaning Pattern is best for bare oors.
*
When the cleaning cycle is complete, DEEBOT returns to the Charging Dock.
3. Operating and Programming
Press and hold the AUTO Mode Button on the
Remote Control for 3 seconds. Programmed
Cleaning Pattern is set when DEEBOT emits
one beep. To switch back to Random Cleaning
Pattern, press and hold the AUTO Mode Button
on the Remote Control for 3 seconds. Random
Cleaning Pattern is set when DEEBOT emits
two beeps.
Cleaning Patterns can also be set using the ECOVACS App.
DEEBOT uses the set Cleaning Pattern when cleaning in AUTO Cleaning Mode and Single Room Cleaning
Mode.
3Ƞ3 Ƞ
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ecovacs DEEBOT M88 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ecovacs DEEBOT M88 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ecovacs DEEBOT M88

Ecovacs DEEBOT M88 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 34 pagina's

Ecovacs DEEBOT M88 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 158 pagina's

Ecovacs DEEBOT M88 Snelstart handleiding - Alle talen - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info