Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Gültig für die Geräteausführungen:
Luftheizgerät Wasserheizgerät
Bestell-Nr. Moduluhr
Display Display
22 1000 30 38 00 22 1000 30 34 00
22 1000 30 40 00 22 1000 30 36 00
22 1000 90 95 53 01.2003 Änderungen vorbehalten Printed in Germany © J. Eberspächer GmbH & Co. KG
Betriebsanweisung
Eberspächer
Moduluhr
J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen
Telefon (zentral)
(0711) 9 39-00
Telefax
(0711) 9 39-05 00
www.eberspaecher.com
11 Uhrzeit
12 Vorwahl
13 Heizen
14 Rücklauf
15 Vorlauf
16 Speicheranzeige
17 Symbol für Funkfernsteuerung
18 Wochentag bzw. Vorwahltag
19 Aktuelle Uhrzeit bzw. Vorwahlzeit
10 Temperaturanzeige
11 Betriebsanzeige
12 Temperaturvorwahl – Regelbereich 10 bis 30 °C
(nur bei Luftheizgeräte)
Uhrzeit und Wochentag erstmals einstellen
kurz drücken.
Zeitanzeige blinkt 12:00.
Mit oder aktuelle Uhrzeit einstellen.
Sobald diese nicht mehr blinkt, ist sie gespeichert.
Danach blinkt der Wochentag. Aktuellen Wochentag mit
oder einstellen.
Sobald dieser nicht mehr blinkt, ist er gespeichert.
Bei Zündung „EIN“ bleibt Anzeige erhalten, bei Zündung „AUS“
erlischt sie nach 10 Sekunden.
Nach dem Anschließen der Stromversorgung zeigt das Display
alle Signale blinkend an – die Moduluhr muss komplett eingestellt
werden. In diesem Zustand kann die Heizung nicht eingeschaltet
werden.
Uhrzeit und Wochentag verstellen
länger drücken bis Uhrzeit blinkt.
Weiter wie links.
Soll nur die Uhrzeit verstellt werden, kann durch 2 x drücken,
nachdem die Uhr verstellt wurde, das Blinken und damit die Ver-
stellmöglichkeit des Wochentages übersprungen werden.
Nach dem Verstellen des Wochentages kann durch drücken
das Blinken des Wochentages abgekürzt werden.
Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Zündung „AUS“
Heizsymbol = Betriebsanzeige beachten
Heizung einschalten
kurz drücken.
Betriebsanzeige und Anzeige Heizdauer. Die Heizdauer ist
werkseitig auf 120 Minuten eingestellt. Sie kann einmalig oder
bleibend verändert werden.
Heizdauer einmalig verändern
Nach dem Einschalten:
Heizdauer verkürzen (bis min. 1 Min.): drücken.
Heizdauer verlängern (bis max. 120 Min.): drücken.
Heizdauer bleibend verändern
nicht einschalten.
drücken und gedrückt halten (ca. 3 Sekunden) bis die Anzeige
erscheint und blinkt. Kurz loslassen.
Dann mit oder Heizdauer (von 10 bis 120 Min.) einstellen.
Wenn die Anzeige erlischt, ist die neue Heizdauer gespeichert.
Heizung ausschalten
kurz drücken. Betriebsanzeige erlischt.
Automatischer Nachlauf zur Abkühlung.
Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Zündung „EIN“
Heizsymbol = Betriebsanzeige beachten
Heizung einschalten
kurz drücken.
Betriebsanzeige sowie Uhrzeit und Wochentag.
Die Heizung bleibt solange in Betrieb, wie die Zündung
eingeschaltet ist.
Wird die Zündung ausgeschaltet, bleiben 15 Minuten
Restheizzeit. Diese kann durch drücken bis max. 120 Minuten
verlängert oder durch drücken (bis min. 1 Min.) verkürzt
werden.
Heizung ausschalten
kurz drücken. Betriebsanzeige erlischt.
Automatischer Nachlauf zur Abkühlung.
Externer Taster „Heizung ein / aus“
ist ein zusätzlicher Taster montiert, kann die Heizung von
entfernter Stelle ein- bzw. ausgeschaltet werden, wie oben
beschrieben.
120
20:45
M0
EN
20:30
6
12345
M0 °C
3
87 9 1011 12
EN
DE DE
DE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher Moduluhr bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher Moduluhr in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info