Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Eberspächer Climate Control System
User Instructions
This vehicle is equipped with a fully automatic climate controller
that maintains the user selected interior temperature using a digital
keypad. This system controls both the independent water heating
and air conditioning functions of this vehicle.
Economy Mode
By pressing the A/C button the status of the compressor is changed
(on to off or off to on). When ‘A/C’ symbol is lit, compressor is on,
when ‘ECON’ symbol is lit, compressor is off. In this mode the
controller maintains the temperature by controlling the hot water
circuit only, no cooling is provided. Fuel savings and a possible
increase in available engine power are possible in this mode.
Switching the Auto System ON
The AUTO system is turned on by pressing the AUTO key.
In automatic mode the system will monitor the temperature inside
the vehicle, adjusting it as required to maintain the pre-selected
temperature. The blower speed is also automatically adjusted by the
controller.
When the ignition is turned off the heating system will continue to
operate on low fan speed for 15 minutes. This can be over-ridden by
pressing the “OFF” button. (i.e. when re-fuelling).
Changing the Selected Temperature
The temperature can be adjusted by depressing the (Red) or
(Blue) keys on the left side of the panel. The temperature is
selectable between 18 and 28°C or can provide maximum heating
(displays HI) or maximum cooling (displays LO).
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher Climate Control System bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher Climate Control System in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info