Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
10 | FAHRZEUGHEIZUNGEN – TECHNISCHE DOKUMENTATION
STÖRUNGEN
Die Calltronic wurde nach dem neuesten
Stand der Technik entwickelt und arbeitet
sehr zuverlässig.
Anzeigen und Fehlfunktionen hängen meist
mit der SIM-Karte, dem Netzbetreiber,
schlechtem Empfang (geringe Netzabde-
ckung) oder falscher Bedienung zusammen.
Lösungen zu diesen Problemen finden Sie
ab Seite 11.
BITTE BEACHTEN!
Bei Problemen mit SIM-Karten der neues-
ten Entwicklungsgeneration wenden Sie
sich bitte an den Netzbetreiber.
BEDIENUNG MIT DEM TASTER
Im Lieferumfang der Calltronic ist ein Taster
enthalten. Dieser muss verbaut werden,
denn er ist für die Bedienung des Heizgerä-
tes und zur Anzeige des aktuellen Betriebs-
zustandes erforderlich.
Mit dem Taster kann das Heizgerät manuell
ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Ist das Heizgerät beim Betätigen des
Tasters in Betrieb, wird der laufende Heiz-
bzw. Lüftungsbetrieb beendet.
BITTE BEACHTEN!
Um die Anzeige zu aktivieren bzw. de-
aktivieren, den Taster min. 5 Sekunden
gedrückt halten.
Der Taster kann verschiedene Betriebs-
zustände durch Blinken anzeigen, siehe
Seite 11.
2 EINSTELLUNG UND BEDIENUNG
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher CALLTRONIC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher CALLTRONIC in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Eberspacher CALLTRONIC

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 20 pagina's

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - English - 20 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info