Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
AIRTRONIC MINI-CONTROLLER
Please read first
Before you start setting and using the unit, always read through these
operating instructions carefully.
These operating instructions contain important information that you
require to set and use the unit.
Please keep these operating instructions (CD) in a safe place for
subsequent reference.
Safety instructions
Danger
Always note and follow all information and notes, especially the
safety instructions in this document and in the heater’s technical
description!
Range of uses
The Airtronic mini controller is used to select the operating mode,
to control the interior temperature and to switch On / Off the heater
installed in the vehicle.
Note
Improper use and use outside the specified area of use cancels all
liability and warranty.
EU Declaration of Conformity
We herewith declare that the control unit placed on the market by us
conforms to the applicable provisions of the following EU Directive.
EU Directive 2014/30/EU
The full Declaration of Conformity can be viewed and downloaded
from the download centre under www.eberspaecher.com.
Airtronic Mini-Controller
Order No. 22 1000 32 07 00
Rotary knob, temperature preselection
left limit approx. 8 °C
low heat output
right limit approx. 34 °C
high heat output
Heat
Red LED – heating operating check
Switching off
(in individual mode only)
Ventilation
Blue LED – ventilation operating check
The mini controller can be used in individual operation or in
combination with the mini timer.
Mini controller in individual operation (standalone)
Starting the heater – Heating mode:
Press the
button to start the heater in heating mode (continuous
operation).
You can use the rotary knob
to set the required temperature.
The red LED lights up as a check.
Starting the heater – Ventilation mode:
Press the
button to start the heater in ventilation mode
(continuous operation).
The blue LED lights up as a check.
The rotary knob
has no function in ventilation mode.
Switching off the heater:
Use the
button to switch off the heater. Heating and / or ventilation
mode is ended and the corresponding LED goes out. Heating mode is
ended with an after-run.
Mini controller in combination woth mini timer
Starting the heater – Heating mode:
If the mini controller is installed in a vehicle together with the mini
timer, the mini timer performs the switching on / off function. It is now
also possible to program preselected times. For information about the
programming, please refer to the enclosed operating and installation
instructions for the mini timer.
Note
The
button has no function in combination with the mini timer. The
heater can only be switched on / off via the mini timer.
A) The heater is switched off (mini timer inactive)
If the heater is switched off, it is possible to preselect heating or
ventilation modes via the mini controller. The heater itself can only be
switched on via the mini timer.
EN | Operating Instructions | Airtronic Mini-Controller
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG | Eberspächerstraße 24 | 73730 Esslingen
info@eberspaecher.com | www.eberspaecher.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher Airtronic Mini-Controller bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher Airtronic Mini-Controller in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info