Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
MINI-REGLER AIRTRONIC
Bitte zuerst durchlesen
Bevor Sie mit der Einstellung und Bedienung beginnen, unbedingt
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, die Sie für
die Einstellung und Bedienung benötigen.
Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung (CD) für spätere
Nachschlage zwecke sorgfaltig auf.
Sicherheitshinweise
Gefahr
Unbedingt alle Informationen und Hinweise, insbesondere Sicher-
heitshinweise in dieser Dokumentation und in der Technischen
Beschreibung des Heizgerätes beachten!
Verwendungsbereich
Der Mini-Regler Airtronic dient zur Auswahl der Betriebsart, zum
Regeln der Innenraumtemperatur und zum Ein- / Ausschalten des im
Fahrzeug eingebauten Heizgerätes.
Hinweis
Unsachgemäßer Gebrauch und Verwendung außerhalb des vorgege-
benen Verwendungsbereichs schließt jegliche Haftung und Gewähr-
leistung aus.
EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das Bedienelement in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausführung den zutreffenden Bestimmungen
folgender EU-Richtlinie entspricht.
EU-Richtlinie 2014/30/EU
Unter www.eberspaecher.com kann im Downloadcenter die voll-
ständige Konformitätserklärung eingesehen und heruntergeladen
werden.
Mini-Regler Airtronic
Bestell-Nr. 22 1000 32 07 00
Drehknopf Temperaturvorwahl
linker Anschlag ca. 8 °C kleine
Wärmemenge
rechter Anschlag ca. 34 °C große
Wärmemenge
Heizen
Rote LED – Betriebskontrolle Heizen
Ausschalten
(nur im Einzelbetrieb)
Lüften
Blaue LED – Betriebskontrolle Lüften
Der Mini-Regler kann im Einzelbetrieb oder in Kombination mit der
Mini-Uhr verwendet werden.
Mini-Regler im Einzelbetrieb (standalone)
Heizgerät starten – Betriebsart Heizen:
Mit der Taste
starten Sie das Heizgerät in der Betriebsart Heizen
(Dauerbetrieb).
Die gewünschte Temperatur können Sie mit dem Drehknopf
einstellen.
Die rote LED leuchtet zur Kontrolle.
Heizgerät starten – Betriebsart Lüften:
Mit der Taste
starten Sie das Heizgerät in der Betriebsart Lüften
(Dauerbetrieb).
Die blaue LED leuchtet zur Kontrolle.
Der Drehknopf
hat im Lüftenbetrieb keine Funktion.
Heizgerät ausschalten:
Mit der Taste
schalten Sie das Heizgerät aus. Der Heiz- bzw.
Lüftenbetrieb wird beendet und die entsprechende LED erlischt. Die
Betriebsart Heizen wird mit einem Nachlauf beendet.
Mini-regler in Kombination mit mini-uhr
Heizgerät starten – Betriebsart Heizen:
Wird der Mini-Regler zusammen mit der Mini-Uhr in ein Fahrzeug
eingebaut, übernimmt die Mini-Uhr die Funktion Ein- / Ausschalten.
Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit Vorwahlzeiten zu program-
mieren. Informationen über die Programmierung entnehmen Sie der
beiliegenden Betriebs- und Einbauanweisung Mini-Uhr.
Hinweis
Die Taste
hat in Kombination mit der Mini-Uhr keine Funktion.
Ein- / Ausschalten des Heizgerätes kann nur über die Mini-Uhr
erfolgen.
A) Heizgerät ist ausgeschaltet (Mini-Uhr inaktiv)
Wenn das Heizgerät ausgeschaltet ist, besteht die Möglichkeit die
Betriebsarten Heizen bzw. Lüften über den Mini-Regler vorzuwäh-
len. Das Heizgerät selbst kann nur über die Mini-Uhr eingeschaltet
werden.
DE | Bedienungsanleitung | Mini-Regler Airtronic
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG | Eberspächerstraße 24 | 73730 Esslingen
info@eberspaecher.com | www.eberspaecher.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher Airtronic Mini-Controller bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher Airtronic Mini-Controller in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info