Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
MINI-REGELAAR AIRTRONIC
A.U.B. Eerst doorlezen
Voordat u met het instellen en bedienen begint, moet u deze
bedieningshandleiding eerst zorgvuldig doorlezen.
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke informatie, die u voor
het instellen en bedienen nodig heeft.
Bewaar deze bedieningshandleiding (CD) a.u.b. zorgvuldig voor latere
naslagdoeleinden.
Veiligheidsaanwijzingen
Gevaar
Neem alle informatie en instructies, in het bijzonder de
veiligheidsaanwijzingen in deze documentatie en in de technische
beschrijving van de verwarming in acht!
Toepassingsgebied
De Mini-regelaar Airtronic dient voor het selecteren van de modus,
het regelen van de interieurtemperatuur en voor het in-/uitschakelen
van de in het voertuig ingebouwde verwarming.
Aanwijzing
De fabrikant is niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor onjuist
gebruik en toepassing buiten het aangegeven toepassingsgebied.
EU-verklaring van overeenstemming
Hiermee verklaren wij dat het bedieningselement van de door ons
op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de desbetreffende
bepalingen van onderstaande EU-richtlijn.
EU-richtlijn 2014/30/EU
De volledige verklaring van overeenstemming kan in het
downloadcenter onder www.eberspaecher.com gelezen en
gedownload worden.
Mini-regelaar Airtronic
Bestelnr. 22 1000 32 07 00
Draaiknop temperatuurinstelling
linker aanslag ca. 8°C
geen warmte
rechter aanslag ca. 34°C
veel warmte
Verwarmen
Rode LED – werkingscontrole
verwarmen
Uitschakelen
(alleen als zelfstandige unit)
Ventileren
Blauwe LED – werkingscontrole
ventileren
De Mini-regelaar kan als zelfstandige unit of in combinatie met de
Mini-schakelklok worden gebruikt.
Mini-regelaar als zelfstandige unit (stand alone)
Verwarming starten – modus verwarmen:
Met de toets
start u de verwarming in de modus verwarmen
(continubedrijf).
U kunt de gewenste temperatuur instellen met de draaiknop
.
Ter controle brandt de rode LED.
Verwarming starten – modus ventileren:
Met de toets
start u de verwarming in de modus ventileren
(continubedrijf).
Ter controle brandt de blauwe LED.
De draaiknop
heeft in de ventilatiemodus geen functie.
Verwarming uitschakelen:
U schakelt de verwarming met de toets
uit. De modus verwarmen
c.q. ventileren wordt beëindigd en de betreffende LED gaat uit. De
modus verwarmen wordt altijd pas na een nalooptijd beëindigd.
Mini-regelaar in combinatie met de Mini-schakelklok
Verwarming starten – modus verwarmen:
Als de Mini-regelaar samen met de Mini-schakelklok in een voertuig
gemonteerd wordt, neemt de Mini-schakelklok de functie voor
het in-/uitschakelen over. Bovendien is het dan ook mogelijk om
voorkeuzetijden te programmeren. Informatie over de programmering
is opgenomen in de bij de Mini-schakelklok geleverde
gebruiksaanwijzing c.q. inbouwhandleiding.
Aanwijzing
De toets
heeft bij een combinatie met de Mini-schakelklok geen
functie. De verwarming kan nu alleen via de Mini-schakelklok worden
in- of uitgeschakeld.
NL | Bedieningshandleiding | Mini-regelaar Airtronic
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG | Eberspächerstraße 24 | D-73730 Esslingen
info@eberspaecher.com | www.eberspaecher.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher Airtronic Mini-Controller bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher Airtronic Mini-Controller in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info