Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
1
NL
Eberca B.V.
Marconistr.2
3281 NB
Numansdorp
Telefoon:
0031 - (0)186-621955
Telefax
0031 - (0)186-621818
www.eberca.nl
AIRTRONIC
D2 /
AIRTRONIC
D4
Eberspächer
®
50 0150 90 95 22 11.2003 Wijzigingen voorbehouden Printed in Holland © Eberca B.V.
Technische Beschrijving
Inbouwaanwijzing
Gebruikershandleiding
Scheepssets met luchtverwarmingen AIRTRONIC D2 / AIRTRONIC D4
voor dieselbrandstof
Documentatie voor
inbouw en gebruik
Bestelnr.
AIRTRONIC
D2 – 12 Volt 50 0150 00 02 12
complete scheepsset
AIRTRONIC
D4 – 12 Volt 50 0150 00 04 12
complete scheepsset
AIRTRONIC
D4 – 12 Volt 50 0150 00 04 13
scheepsset zonder luchttoebehoren
Gelieve opletten!
De AIRTRONIC D2 en D4 luchtverwarmingen zij op basis van hun ontwerp niet toegelaten voor langdurig
continu-gebruik, bijv. voor het voorverwarmen en verwarmen van woonruimten, garages,
werkplaatsbarakken, weekendhuizen, jachthutten, woonboten enz. alsook niet voor het opwarmen resp.
drogen van voorwerpen of levende wezens (mens of dier) door direct aanblazen met warme lucht resp.
inblazen van warme lucht in desbetreffende ommantelingen.
* Deze technische beschrijving / inbouwaanwijzing / gebruikershandleiding dient na de inbouw van
de verwarming in het vaartuig, waarin de verwarming geplaatst is, te blijven.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher AIRTRONIC D4 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher AIRTRONIC D4 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info