Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
7
Menu
Met de toets geeft u de tabbladen Symbolen/
clipart en Instellingen weer.
Door op de toets te drukken wisselt u tussen de
tabbladen Symbolen/clipart en Instellingen.
U kunt met behulp van het menu Symbolen/clipart,
symbolen en clipart invoegen op labels.
Via het menu Instellingen kunt u de taal, labelbreedte en
meeteenheden instellen.
Clipart, symbolen en speciale
tekens gebruiken
U kunt clipart, symbolen, leestekens en andere speciale
tekens toevoegen aan labels.
Clipart toevoegen
De labelmaker bevat de clipart die u ziet op pagina 9.
Clipart invoegen
1 Druk op .
2 Druk op en om Clipart te selecteren.
3 Druk op .
4 Selecteer met de pijltjestoetsen de gewenste
afbeelding.
5 Druk op om de afbeelding aan het label toe te
voegen.
Symbolen toevoegen
De labelmaker heeft ondersteuning voor de uitgebreide
symbolenset die u ziet op pagina 9.
Een symbool invoegen
1 Druk op .
2 Druk op en om Symbolen te selecteren.
3 Druk op .
4 Selecteer met de pijltjestoetsen het gewenste
symbool.
5 Druk op om het symbool aan het label toe te
voegen.
Door op te drukken komt u direct bij de
leestekens.
Internationale tekens toevoegen
De labelmaker ondersteunt de uitgebreide Latijnse
tekenset.
Door op en daarna op een letter te drukken, krijgt u
alle beschikbare variaties te zien van die letter.
Als u bijvoorbeeld op en daarna op de letter a
drukt, krijgt u à á â ã ä en alle andere beschikbare
variaties te zien.
Tekens met accent toevoegen
1 Druk op en daarna op een alfateken.
U krijgt de accentvariaties voor dat alfateken te zien.
2 Ga met de pijltjestoetsen naar het teken dat u wilt
selecteren en druk op .
U kunt de accentvariaties voor een letter ook laten
weergeven door die betreffende alfatoets kort ingedrukt
te houden.
Het label opmaken
U hebt de keuze uit diverse opmaakmogelijkheden
waarmee u de labels er mooier uit kunt laten zien.
De lettergrootte wijzigen
Er zijn zes lettergroottes beschikbaar voor labels.
De beschikbare lettergroottes hangen af van de
geselecteerde labelbreedte. De lettergrootte geldt voor
alle tekens op een label.
De lettergrootte wijzigen
Blijf op drukken tot de gewenste grootte wordt
weergegeven.
De tekenstijl wijzigen
Er zijn twee stijlen beschikbaar: vet en cursief. U kunt
deze stijlen combineren.
De tekenstijlen worden op alle symbolen en
alfanumerieke tekens toegepast. Op clipart worden de
tekenstijlen niet toegepast.
De tekenstijl wijzigen
Druk op om vet te activeren of deactiveren.
Druk op om cursief te activeren of deactiveren.
U ziet de stijl direct op het scherm.
Het
tabblad
Symbolen/
clipart
Het
tabblad
Instellingen
Labelbreedte Beschikbare lettergrootte
6 mm (1/4 inch) 8, 10, 12 punten
9 mm (3/4 inch) 8, 10, 12, 16, 20 punten
12 mm (1/2 inch) 8, 10, 12, 16, 20, 24 punten
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dymo LabelManager 160 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dymo LabelManager 160 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Dymo LabelManager 160

Dymo LabelManager 160 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Dymo LabelManager 160 Gebruiksaanwijzing - English - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info