Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
14 . Continue to press “SET?”
button until you return to
normal operating mode with
a display similar to the one
shown here.
OPERATING MODES
The Digistat can be operated in one of three modes.
1) Timed, all preset times and temperatures
2) Continuous night temperature (useful for low
limit temperature protection when on holiday)
3) Continuous ‘DAY 1’ temperature
Use the SELECT button to change the operating mode to
suit your requirements, the symbols are positioned on the
right hand side of the display.
TEMPERATURE OVERRIDE
If at anytime during normal operation, you wish to
temporarily increase or decrease the set temperature use
the + or – buttons to change to your desired setting. This
can be done without entering the SET mode. Five seconds
after releasing the + or – button the display will revert to
showing the actual room temperature. The Digistat will
now control the temperature to the override setting until
the next programmed switching time, when it will revert to
the times and temperatures you have already programmed.
BATTERY REPLACEMENT
30 days before the batteries need re-
placing, a battery symbol will flash in the
right hand side of the display (Diagram
C). This signifies that two 1.5V type
AA alkaline batteries will be
needed to replace the existing ones.
If battery replacement is carried out in this condition the
programmed settings will only be held in the memory for a
maximum of one minute, after which re-programming may
be necessary.
IMPORTANT
To avoid the possibility of having to
re-programme the switching times and
temperatures, it is advisable to wait
until the display with a flashing battery
symbol changes to a continuous
battery only display (after 30 days
Digistat 3i
User instructions
– Diagram D). In this condition the unit will remain OFF but
your programmed settings will be held in memory for a number
of weeks. The battery compartment can now be left open, to
replace the batteries, for approximately one hour. If the
compartment is left open for longer, the unit will revert to the
factory preset times and temperatures. It may be necessary to
reset the correct time of day after changing the batteries.
The battery compartment is situated at the bottom of the
unit (press to unlatch and slide down). Ensure new batteries are
installed correctly.
HELPFUL HINTS
1) First/Last Set Times
The Day 1 setting cannot be programmed before 12.00
midnight. The night setting can be programmed at whatever
time you require, even after 12.00 midnight so long as it is not
programmed more than 23 hours 50 minutes after the Day 1
setting.
2) Part or Full Day Omission
If during programming the Digistat, one of the symbols on the
left hand side of the screen starts to flash, this indicates that two
or more of the switching times have been set to the same time.
This facility enables you to omit one or more of the switched
periods. When one or more switching times are programmed
together the later setting takes precedent. For example, if all
four switching times were set together the Digistat would
control continuously at the fourth (night) temperature setting .
3) Programme Sequence
The Digistat will not allow you to program the switched periods
out of sequence but will hold the times together as stated above.
4) Reset
If at any time during the programming you get confused and
would like to start the procedure from the beginning press the
SELECT and – buttons at the same time and hold for two
seconds. This resets the Digistat to the factory preset times and
temperatures shown in the table (overleaf).
5) Self Revert
If during programming no button is pressed for between
one and two minutes the Digistat will revert automatically to its
normal operating mode.
1
Diagram C
Diagram D
1
CONFORMS TO THE ESSENTIAL
REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING
DIRECTIVES:
89/336/EEC – Electromagnetic compatibility
73/23/EEC – Low voltage directive
+
Drayton
Invensys Climate Controls Limited
Cordwallis Street, Maidenhead
Berkshire SL6 7BQ
Telephone: (01628) 672121
Sales Facsimile: (01628) 675062
Technical Helpline: (01895) 460444
An Invensys Product
Invensys Climate Controls reserve the right to make changes without 090 799
notice and cannot accept liability for errors. 0200
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Drayton Erie Digistat 3i bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Drayton Erie Digistat 3i in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info