Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/110
Pagina verder
1
Vigor 2200 Router Serie
Einführung
Über dieses Handbuch
Sicherheitshinweise
Wie werden Sie registrierter Benutzer
CE Zeichen
Garantie
Jahr2000 Kompatibilität
Vergleichsübersicht der Vigor2200 Serie
Lieferumfang des Vigor 2200 Routers
LED Indikatoren und Rückseite des Vigor2200
Haupt-Features der Vigor2200 Serie
Spezifikationen
Hinweise vor der Installation sowie Setup
Hardware Installation
Konfiguration des Management PC`s
Konfiguration des Netzwerkes in Bezug auf DHCP
Konfiguration des Netzwerkes unter Verwendung von festen IP`s
Verwendung des Smart-Start-Wizards
Konfiguration des Vigor 2200 unter MAC OS
Konfiguration des Vigor 2200 unter Win OS
Nutzung des Webkonfigurators um den Vigor 2200 einzurichten
Erster Schritt: Einrichten des Administrator Passwortes
Zugriff auf den Router erlauben/unterbinden
NAT Setup
DMZ Host Setup
Konfiguration der Firewall bzw. Filterregelungen
Verwendung der Telnet Terminal Kommandos
Verbinden zweier Router über ISDN (LAN zu LAN Verbindung)
Der Virtual TA des Vigor2200
Firmware Upgrade des Vigor 2200
Mini FAQ und Troubleshooting
Keinen Zugriff auf den Router ???
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Draytek Vigor 2200 Series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Draytek Vigor 2200 Series in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 6,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info