Verklein
Vergroot
100%
Bluetooth
SPB117
100%
AM 10:10xxxx
General
Bluetooth
Bluetooth
SPB117
100%
AM 10:10xxxx
General
Bluetooth
Bluetooth
SPB117
100%
AM 10:10xxxx
General
Bluetooth
Bluetooth
SPB117
CHARGING THE BATTERY
1. Plug the USB charging cable into SPB117.
2. Plug the other end of the USB charging cable
into your computer or AC charger with USB
port.
3. The red LED light turns on in solid during
charging.
4. When the baery is fully charged, the red LED
light turns off and turns in solid White.
The charging takes approximately 3 hours.
WHEN THE BATTERY IS LOW
The red indicator light will flash when the
baery is low. At the same me, you can
hear the voice prompt. At this me,
please charge your speakerphone.
Baery meter on iPhone
and other iOS devices
Important
• For the first me use,
please charge the
speakerphone fully
before using.
MULTIFUNCTIONAL BUTTON
Pairing, Answer / End / Reject / Transfer calls,
Voice dialing, Redial, Play/Pause music.
TURNING SPEAKERPHONE ON / OFF
To turn on:
Press and hold the MF Buon for 3 seconds
when the device is off, the White LED light
flashes with voice prompt. The speakerphone
is now turned on.
To turn off:
Press and hold the MF Buon for 3 seconds
when the device is on, the red LED light
flashes with voice prompt. The speakerphone
is now turned off.
PAIRING THE SPEAKERPHONE
You are required to pair the speakerphone with
your mobile phone or other Bluetooth device
once before using it.
1. Turn on the speakerphone.
2. Press and hold the MF Buon for 5 seconds.
The LED light turns on in solid White.
3. Set your phone to discover 'SPB117' and follow
the instrucon.
4. If your phone asks for passkey or PIN-code,
confirm with '0000' (4 zero).
5. You will hear the voice prompt when SPB117
is connected to your phone or other
Bluetooth devices.
Note:
If SPB117 is not in pairing mode, your mobile
phone or other Bluetooth devices will not find it.
Please set the speakerphone into pairing mode
before making your mobile phone search for
SPB117.
PAIRING THE SPEAKERPHONE WITH THE
SECOND MOBILE PHONE
SPB117 supports Mulpoint Technology, which
means that SPB117 can be paired and connected
with two Bluetooth-enabled mobile phones
and use at the same me.
1. Pair and connect SPB117 with the first mobile
phone. (Please refer to the ‘PAIRING THE
SPEAKERPHONE’ .)
2. Turn off SPB117.
3. Turn off the Bluetooth funcon of the first
mobile phone.
4. Turn on SPB117 and it will go into pairing
mode automacally when there is not paired/
connected devices in the range.
5. Pairing SPB117 with the second mobile phone.
Turn off SPB117 once the connecon completed.
6. Re-turn on SPB117, it will be connected
automacally with two mobile phones.
MAKING CALLS
Once the speakerphone is successfully paired
and connected with your mobile phone, you
can use it to make and receive calls. The
speakerphone can be used with voice dialing
if your mobile phone supports this feature.
Please consult your mobile phone’s manual
for more informaon.
1. Using voice dialing:
Double clicks the MF Buon, the LED light turns
on in solid White, wait for a voice prompt and
say the name of the person you want to call.
2. Using the phone keys to make a call:
Enter and dial the number on the mobile phone
as you normally do. Once the call has been set
up, the sound will be transmied to your
speakerphone automacally.
3. Redial:
Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
redial the last number you called.
ANSWERING / ENDING /REJECTING CALLS
When the speakerphone is turned on and there
is an incoming call, you will hear a musical tone
of beep (This is subject to the mobile phone).
- Press the MF Buon once to answer the call.
- Press the MF Buon once to end the call.
- Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
reject the call.
PUT THE CALL ON HOLD
In call wait state:
Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
put the current call on hold and accept the call
waing. (The White LED light flashes.)
Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
resume to the first call.
TRANSFERRING CALLS
To transfer a call to the mobile phone and back:
During both incoming call and outgoing call
state, you can short press the MF Buon twice
to transfer the call to the mobile phone. If you
want to transfer the call back to the speaker-
phone, short press the MF Buon twice again.
Some mobile phones may require more
confirmaon.
PLAY AND PAUSE MUSIC
Press the MF Buon once to play when the
music is paused and press the MF Buon
once to pause when music is playing.
CONNECTING WITH A PC OR PDA
You are allowed to connect the speakerphone
with a Bluetooth-enabled PC or PDA. Please
refer to the user manual of your Bluetooth-
enabled PC or PDA for setup informaon.
FACTORY RESET
To factory reset the speakerphone, you will have
to turn off the speakerphone firstly. Then press
and hold the MF Buon for around 8 seconds,
the White LED will be turned off with voice
prompt.
This means that the factory reset is successful.
SPB117 SUPPORTS AUDIO LINE-IN
SPB117 supports 3.5mm audio line-in with the
non-Bluetooth devices. When you want to use
the audio line-in feature, please make sure
SPB117 is turned off, then plug in the 3.5mm
audio cable and play the music from the non-
Bluetooth devices.
SPB117
Quick Reference Guide
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
SPB117 is a V3.0 Bluetooth® Mini
Speakerphone supports Multipoint
and Voice prompt.
Overview of SPB117:
(1) Charging contact (microUSB)
(2) Microphone
(3) MFB (Mulfuncon buon)
and LED light
(4) Lanyard eyelet
(5) Speaker
DE BATTERIJ OPLADEN
1.Steek de USB-oplaadkabel in de SPB117.
2.Steek het andere uiteinde van de
USB-oplaadkabel in uw computer of
AC-oplader met USB-poort.
3.Het rode LED-lampje licht op jdens
het opladen.
4.Als de baerij volledig is opgeladen, schakelt
het rode LED-lampje uit en licht wit op.
Het opladen duurt ongeveer 3 uur.
ALS DE BATTERIJ LEEG IS
Als de baerij leeg is, zal het rode
indicaelampje gaan knipperen.
Tegelijkerjd is de spraakopdracht te horen.
U wordt verzocht uw speakerphone op te laden.
Baerijmeter op de
iPhone en andere iOS
apparaten
Belangrijk
• Voor het eerste gebruik
dient de speakerphone
volledig te worden opgeladen.
MULTIFUNCTIE KNOP
Koppelen, Oproepen Beantwoorden/Beëindigen
/Afwijzen/Doorschakelen, Spraakgestuurd bellen,
Nummerherhaling, Muziek Afspelen/Pauzeren.
DE SPEAKERPHONE IN-/UITSCHAKELEN
Om in te schakelen:
Houd de MF-knop 3 seconden lang ingedrukt als
het apparaat is uitgeschakeld. Het wie LED-
lampje knippert en er klinkt een spraakopdracht.
De speakerphone is nu ingeschakeld.
Om uit te schakelen:
Houd de MF-knop 3 seconden lang ingedrukt als
het apparaat is ingeschakeld. Het rode LED-
lampje knippert en er klinkt een spraakopdracht.
De speakerphone is nu uitgeschakeld.
DE SPEAKERPHONE KOPPELEN
U dient de speakerphone eenmalig te koppelen
met uw mobiele telefoon of een ander Bluetooth
-apparaat, alvorens het in gebruik te nemen.
1.Schakel de speakerphone in.
2.Houd de MF-knop 5 seconden lang ingedrukt.
Het LED-lampje licht wit op.
3.Stel uw telefoon in om de ‘SPB117’ te vinden
en volg de instruces.
4.Als uw telefoon om een sleutelcode of pincode
vraagt, kunt u ‘0000’ (4 maal nul) invoeren.
5.Er klinkt een spraakopdracht als de SPB117 is
verbonden met uw telefoon of een ander
Bluetooth-apparaat.
Opmerking:
Als de SPB117 niet in koppelmodus is, zal uw
mobiele telefoon of een ander Bluetooth
apparaat de SPB117 niet vinden. Schakel de
speakerphone in de koppelmodus in, alvorens
uw mobiele telefoon te laten zoeken naar de
SPB117.
DE SPEAKERPHONE KOPPELEN MET EEN
TWEEDE MOBIELE TELEFOON
SPB117 ondersteunt Mulpoint Technology, wat
betekent dat de SPB117 kan worden gekoppeld
en verbonden met twee Bluetooth-ontvankelijke
mobiele telefoons en tegelijkerjd kan worden
gebruikt.
1.Koppel en verbind de SPB117 met de eerste
mobiele telefoon. (Raadpleeg het hoofdstuk
‘DE SPEAKERPHONE KOPPELEN’)
2.Schakel de SPB117 uit.
3.Schakel de Bluetooth-funce van de eerste
mobiele telefoon uit.
4.Schakel de SPB117 in, waarna deze automasch
naar de koppelmodus gaat als er zich geen
gekoppelde/verbonden apparaten binnen het
bereik bevinden.
5.Koppel de SPB117 met de tweede mobiele
telefoon. Schakel de SPB117 uit zodra de
verbinding is voltooid.
6.Schakel de SPB117 opnieuw in, waarna deze
automasch verbonden wordt met de twee
mobiele telefoons.
BELLEN
Zodra de speakerphone succesvol is gekoppeld
en verbonden met uw mobiele telefoon kunt u
ermee bellen en oproepen mee ontvangen.
Er kan gebruik worden gemaakt van
spraakgestuurd bellen met de speakerphone als
uw mobiele telefoon deze funce ondersteunt.
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele
telefoon voor meer informae.
1. Spraakgestuurd bellen gebruiken:
Klik tweemaal op de MF-knop. Het LED-lampje
licht wit op. Wacht op de spraakopdracht en
zeg de naam van de persoon die u wenst op
te bellen.
2. Gebruik de toetsen van de telefoon om
te bellen:
Voer een nummer in op uw mobiele telefoon en
bel dit nummer zoals gebruikelijk.
Zodra de oproep tot stand is gebracht, zal het
geluid automasch worden verzonden naar
uw speakerphone.
3. Nummerherhaling:
Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om het laatste nummer dat u hee gebeld te
herhalen.
OPROEPEN BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN/
AFWIJZEN
Als de speakerphone is ingeschakeld en er komt
een oproep binnen, hoort u een muziektoon of
een piep (aankelijk van uw mobiele telefoon).
- Druk eenmaal op de MF-knop om de oproep
te beantwoorden.
- Druk op de MF-knop om de oproep te
beëindigen.
- Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om de oproep af te wijzen.
DE OPROEP IN DE WACHT ZETTEN
In de wacht:
Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om de huidige oproep in de wacht te zeen en
om de andere oproep te beantwoorden
(het wie LED-lampje knippert).
Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om de eerste oproep te hervaen.
OPROEPEN DOORSCHAKELEN
Om een oproep door te schakelen naar een
mobiele telefoon en terug: druk jdens een
binnenkomende of uitgaande oproep tweemaal
kort op de MF-knop om de oproep door te
schakelen naar de mobiele telefoon. Als u de
oproep weer wilt doorschakelen naar de
speakerphone, dient u nogmaals tweemaal
kort op de MF-knop te drukken. Sommige
mobiele telefoons vereisen extra bevesging.
MUZIEK AFSPELEN EN PAUZEREN
Druk eenmaal kort op de MF-knop om de
muziek af te spelen als deze is gepauzeerd
en druk eenmaal op de MF-knop om de
muziek te pauzeren als deze wordt afgespeeld.
VERBINDEN MET EEN PC OF PDA
Het is niet toegestaan om de speakerphone te
verbinden met een Bluetooth-ontvankelijke
PC of PDA. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw Bluetooth-ontvankelijke PC of PDA voor
informae m.b.t. instellingen.
FABRIEKSINSTELLINGEN
Om de fabrieksinstellingen van uw speakerphone
te herstellen, dient u de speakerphone eerst uit
te schakelen. Houd vervolgens de MF-knop 8
seconden lang ingedrukt. Het wie LED-lampje
licht op en er klinkt een spraakopdracht.
Hiermee wordt aangeduid dat de
fabrieksinstellingen succesvol zijn hersteld.
SPB117 ondersteunt Audio Lijningang
SPB117 ondersteunt 35mm audio lijningang met
niet-Bluetooth-ontvankelijke apparaten.
Als u gebruik wilt maken van de audio lijningang
funce, dient u de SPB117 uit te schakelen en
vervolgens de 3,5mm geluidskabel in te voeren.
Speel de muziek daana af vanaf de niet-Bluetooth
-ontvankelijke apparaten.
SPB117
Handleiding
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
SPB117 is een V3.0 Bluetooth® Mini
Speakerphone die Multipoint en
Spraakopdrachten ondersteunt.
Overzicht van de SPB117:
(1) Oplaadpunt (micro-USB)
(2) Microfoon 0)
(3) MF-knop (Mulfunce knop)
en LED-lampje
(4) Oogje voor koord
(5) Luidspreker
CHARGEMENT DE LA BATTERIE
1. Branchez le cordon de rechargement USB
sur ‘SPB117’.
2. Branchez l’autre extrémité du cordon de
rechargement USB sur votre ordinateur ou le
chargeur CA sur le port USB.
3. Le voyant DEL rouge est allumé en
permanence durant le rechargement.
4. Lorsque la baerie est complètement
rechargée, le voyant DEL rouge s’éteint et
devient en permanence Blanc.
Le rechargement prend environ 3 heures.
LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE
Le voyant lumineux rouge clignotera lorsque la
baerie sera faible.L’invite vocale sera entendue
simultanément.A ce
moment-là, rechargez
votre haut-parleur de
téléphone.
Barre de baerie sur
iPhone et autres
disposifs iOS
Important
• Pour la première
ulisaon, veuillez recharger
complètement le haut-parleur de téléphone.
BOUTON DE MULTIFONCTIONS
Appairage, Répondre/Terminer/Rejeter/
Transfert d’appels, Contrôle vocal, Recomposer,
Lecture/Pause de musique
ALLUMER/ETEINDRE LE HAUT-PARLEUR DE
TELEPHONE
Pour allumer:
Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant 3
secondes lorsque l’appareil est éteint, le voyant
DEL blanc clignote avec l’invite vocale.Le haut-
parleur de téléphone est maintenant allumé.
Pour éteindre:
Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant 3
secondes lorsque l’appareil est allumé, le voyant
DEL rouge clignote avec l’invite vocale.Le haut-
parleur de téléphone est maintenant éteint.
APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE
Il vous faut appairer le haut-parleur de
téléphone avec votre téléphone portable
ou autre disposif Bluetooth une fois avant
de l’uliser.
1. Allumez le haut-parleur de téléphone.
2. Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant
5 secondes.Le voyant DEL devient blanc en
permanence.
3. Réglez votre téléphone pour retrouver
‘SPB117’ et suivez les instrucons.
4. Si votre téléphone requiert une clé ou un
code PIN, confirmez avec ‘0000’ (4 zéros).
5. L’invite vocale sera entendue lorsque
‘SPB117’ sera connecté à votre téléphone
ou autres disposifs Bluetooth.
NB :
Si ‘SPB117 n’est pas en mode d’appairage, votre
téléphone portable ou autres disposifs
Bluetooth ne le trouveront pas.Veuillez régler le
haut-parleur du téléphone en mode d’appairage
avant d’effectuer la recherche de ‘SPB117’ sur
votre téléphone portable.
APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE
AVEC UN DEUXIEME TELEPHONE PORTABLE
‘SPB117’ supporte la Technologie Mulpoint, ce
qui signifie que ‘SPB117’ peut être apparié et
connecté à deux téléphones portables dont
Bluetooth est acvé et les uliser simultanément.
1. Appariez et connectez ‘SPB117’ avec le
premier téléphone portable.(Veuillez consulter
APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE’.)
2. Eteindre ‘SPB117’.
3. Eteignez la foncon Bluetooth du premier
téléphone portable.
4. Allumez ‘SPB117’ et il se mera
automaquement en mode d’appairage
lorsqu’aucun disposif à porté ne sera pas
apparié / connecté.
5. Appairez‘SPB117’ avec le deuxième téléphone
portable.Eteignez‘SPB117’ dès que la connexion
est terminée.
6. Rallumez ‘SPB117’, il sera automaquement
connecté aux deux téléphones portables.
FAIRE DES APPELS
Dès que l’appairage du haut-parleur de
téléphone est réussi et connecté à votre
téléphone portable, vous pouvez l’uliser
pour faire et recevoir des appels.Le haut-
parleur du téléphone peut être ulisé avec
le contrôle vocal si votre téléphone portable
supporte cee caractérisque.
Veuillez consulter le guide de votre téléphone
portable pour plus d’informaons.
1. Ulisaon du contrôle vocal:
Double-cliquez sur MFB, le voyant DEL blanc
s’allume en permanence, aendez une invite
vocale et dites le nom de la personne que vous
souhaitez appeler.
2. Ulisaon du pavé numérique pour
faire un appel :
Saisissez et composez le numéro sur votre
téléphone portable comme de coutume.
Dès que l’appel a été effectué, le son sera
automaquement transmis à votre haut-parleur
de téléphone.
3. Rappel:
Maintenez le MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour rappeler le dernier numéro appelé.
REPONDRE/TERMINER/REJETER DES APPELS
Lorsque le haut-parleur du téléphone est allumé
et qu’un appel est entrant, une sonnerie musicale
de bip retenra
(ceci dépend du téléphone portable).
- Appuyez une fois sur MFB pour répondre
à l’appel.
- Appuyez une fois sur MFB pour terminer l’appel.
- Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour rejeter l’appel.
METTRE LAPPEL EN ATTENTE
En état d’appel en aente:
Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour mere l'appel en cours en aente et
accepter l’appel en aente.
(Le DEL blanc clignotera).
Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour revenir au premier appel.
TRANSFERT D’APPELS
Pour transférer un appel vers un téléphone
portable et le reprendre :Tant pendant un appel
entrant et que pendant un appel sortant, il vous
est possible d'appuyer brièvement deux fois sur
MFB pour transférer l'appel sur le téléphone
portable.Si vous désirez re-transférer l’appel sur
le haut-parleur du téléphone, appuyez deux fois
brièvement à nouveau sur MFB.
Certains téléphones portables peuvent
nécessiter plus de validaon.
LECTURE ET PAUSE DE LA MUSIQUE
Appuyez une fois sur le bouton MF- pour la
lecture lorsque la musique est sur pause et
appuyez une fois sur le bouton MF- pour pauser
lorsque la musique est en cours de lecture.
CONNEXION A UN PC OU UN PDA
Il vous est possible de connecter le haut-parleur
du téléphone à un PC ou PDA dont Bluetooth est
acvé.Veuillez consulter le guide d’ulisateur de
l’acvaon de votre Bluetooth du PC ou PDA
pour des informaons de paramétrages.
REINITIALISATION D’USINE
Pour la réinialisaon d’usine du haut-parleur
du téléphone, il vous faudra d’abord éteindre
le haut-parleur du téléphone.Puis, maintenez
MFB enfoncé pendant environ 8 secondes, le
DEL blanc s’éteindra avec l’invite vocale.Cela
signifie que la réinialisaon d’usine est réussie.
SPB117 SUPPORTE L’ENTREE AUDIO (LINE IN)
‘SPB117’ supporte l’entrée audio 3,5 mm pour
les disposifs qui ne sont pas Bluetooth.Pour
l'ulisaon de la foncon 'entrée audio', veillez
à ce que 'SPB117' soit éteint, puis branchez le
cordon audio 3,5 mm et lisez la musique des
disposifs qui ne sont pas Bluetooth.
SPB117
GUIDE D’UTILISATION
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
SPB117 est un mini haut-parleur
Bluetooth® V3.0 de téléphone qui
supporte Multipoints et l’Invite vocale.
Aperçu de SPB117:
(1) Port de rechargement (micro USB)
(2) Micro
(3) MFB (Bouton Mulfoncons)
et voyant DEL
(4) Œillet de dragonne
(5) Haut-parleur
BATTERIE LADEN
1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an das
SPB117 an.
2. Schließen Sie das andere Ende des
USB-Ladekabels an einen Computer oder
Netzadapter mit USB-Port an.
3. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des
Ladevorgangs durchgehend.
4. Wenn die Baerie vollständig aufgeladen ist,
erlischt die rote LED und leuchtet anschließend
durchgehend weiß.
Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.
ERSCHÖPFTE BATTERIE
Wenn die Baerie fast erschöp ist, blinkt die
rote LED-Anzeige.
Gleichzeig erfolgt eine
Sprachansage.
Laden Sie das
Freisprechgerät auf.
Baeriestandanzeige
auf iPhone und
anderen iOS-Geräten
Wichger Hinweis
• Laden Sie vor der Erstbenutzung
die Baerie des Freisprechgeräts vollständig auf.
MULTIFUNKTIONSTASTE
Koppeln, Anruf annehmen / beenden / ablehnen
/ weiterleiten, Sprachanwahl, Wahlwiederholung,
Musik wiedergeben/vorübergehend anhalten.
FREISPRECHGERÄT EIN- / AUSSCHALTEN
Einschalten:
Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die
Mulfunkonstaste für 3 Sekunden gedrückt.
Die weiße LED-Anzeige blinkt und gleichzeig
erfolgt eine Sprachansage. Das Freisprechgerät
ist jetzt eingeschaltet.
Ausschalten:
Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die
Mulfunkonstaste für 3 Sekunden gedrückt.
Die rote LED-Anzeige blinkt und gleichzeig
erfolgt eine Sprachansage. Das Freisprechgerät
wird jetzt ausgeschaltet.
KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS
Sie müssen vor Gebrauch das Freisprechgerät
zuerst mit einem Mobiltelefon oder anderen
Bluetooth-fähigen Gerät koppeln.
1. Schalten Sie das Freisprechgerät ein.
2. Halten Sie die Mulfunkonstaste für 5
Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet
durchgehend weiß.
3. Stellen Sie das Telefon zur Suche nach
„SPB117“ ein und folgen Sie die Anweisungen.
4. Wenn Sie vom Telefon zur Eingabe von
Passwort oder PIN-Code aufgefordert werden,
bestägen Sie mit „0000“ (4 Nullen).
5. Wenn das SPB117 mit dem Telefon oder
anderen Bluetooth-Geräten erfolgreich
gekoppelt wurde, hören Sie eine Sprachansage.
Hinweis:
Wenn sich das SPB117 nicht im Kopplungsmodus
befindet, kann es von Mobiltelefonen oder
anderen Bluetooth-fähigen Geräten nicht
gefunden werden. Stellen Sie das SPB117 in
den Kopplungsmodus, bevor Sie mit einem
Mobiltelefon nach ihm suchen.
KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS MIT EINEM
ZWEITEN MOBILTELEFON
Das „SPB117“ unterstützt die Mulpoint-
Technologie. Dies heißt, dass das SPB117 mit
zwei Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen
gekoppelt und verbunden wird und diese
gleichzeig verwenden kann.
1. Koppeln und verbinden Sie das SPB117 mit
dem ersten Mobiltelefon. (Schlagen Sie unter
KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS nach.)
2. Schalten Sie das SPB117 aus.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funkon des ersten
Mobiltelefons aus.
4. Schalten Sie das SPB117 ein und es geht
automasch in den Kopplungsmodus, wenn
sich kein gekoppeltes oder verbundenes
Gerät in Reichweite befindet.
5. Koppeln Sie das SPB117 mit dem zweiten
Mobiltelefon. Schalten Sie das Freisprechgerät
aus, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
6. Schalten Sie das SPB117 wieder ein. Es ist
automasch mit zwei Mobiltelefonen
verbunden.
ANRUFEN
Sobald das Freisprechgerät erfolgreich gekoppelt
und mit einem Mobiltelefon verbunden wurde,
können Sie mit ihm Anrufe tägen oder
entgegennehmen. Das Freisprechgerät kann für
die Sprachwahl verwendet werden, wenn das
Mobiltelefon diese Funkon unterstützt.
Schlagen Sie für weitere Informaonen in der
Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach.
1. Sprachwahl verwenden:
Doppelklicken Sie auf die Mulfunkonstaste.
Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend weiß.
Warten Sie auf die Sprachansage und sagen Sie
den Namen der Person, die Sie anrufen möchten.
2. Telefontasten für einen Anruf verwenden:
Geben Sie die Nummer auf Ihrem Mobiltelefon
wie gewohnt ein und wählen Sie sie.
Sobald der Anruf aufgebaut wurde, wird der Ton
automasch zum Freisprechgerät weitergeleitet.
3. Wahlwiederholung:
Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2
Sekunden gedrückt, um die letzte Nummer
erneut zu wählen.
ANRUFE ANNEHMEN / BEENDEN / ABLEHNEN
Wenn das Freisprechgerät eingeschaltet ist und
ein Anruf eingeht, hören Sie einen Klingelton
(Dieser hängt vom Mobiltelefon ab).
- Drücken Sie einmal die Mulfunkonstaste,
um den Anruf entgegenzunehmen.
- Drücken Sie einmal die Mulfunkonstaste,
um den Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2
Sekunden gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
ANRUF HALTEN
Eingehender Anruf in der Warteschleife:
Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2 Sekunden
gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten und
den Anruf in der Warteschleife anzunehmen.
(Die weiße LED-Anzeige blinkt.)
Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2 Sekunden
gedrückt, um den ersten Anruf fortzusetzen.
ANRUF WEITERLEITEN
Weiterleiten eines Anrufs zum Mobiltelefon und
wieder zurück zum Freisprechgerät: Drücken Sie
während einem eingehenden und ausgehenden
Anrufs zweimal kurz die Mulfunkonstaste, um
den Anruf zum Mobiltelefon weiterzuleiten.
Wenn Sie den Anruf zurück zum Freisprechgerät
leiten möchten, drücken Sie erneut zweimal kurz
die Mulfunkonstaste.
Bei einigen Mobiltelefonen kann eine weitere
Bestägung erforderlich sein.
MUSIK WIEDERGEBEN ODER VORÜBERGEHEND
ANHALTEN
Setzen Sie eine angehaltene Musikwiedergabe
mit einem Tastendruck auf die
Mulfunkonstastefort.
Halten Sie die Musikwiedergabe mit einem
Tastendruck auf die Mulfunkonstaste
-vorübergehendan.
VERBINDUNG MIT EINEM PC oder PDA
Sie können das Freisprechgerät mit einem
Bluetooth-fähigen PC oder PDA verbinden.
Schlagen Sie für weitere Informaonen in
den Bedienungsanleitungen der jeweiligen
Geräte nach.
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN
Schalten Sie das Freisprechgerät zum Rücksetzen
die Werkseinstellungen zuerst aus. Halten Sie
dann die Mulfunkonstaste für etwa 8
Sekunden gedrückt, bis die weiße LED erlischt
und gleichzeig eine Sprachansage erfolgt.
Dies heißt, dass der Rücksetzvorgang auf die
Werkseinstellungen erfolgreich war.
AUDIO LINE-IN-EINGANG
Das SPB117 besitzt einen 3,5 mm Audio Line-in
-Eingang zum Anschluss von nicht-Bluetooth
-fähigen Geräten. Achten Sie bei der Benutzung
des Audio Line-in-Eingangs darauf, dass das
SPB117 ausgeschaltet ist. Schließen Sie
anschließend das 3,5 mm Audiokabel an und
geben Sie auf dem nicht-Bluetooth-fähigen
Gerät Musik wieder.
SPB117
Kurzanleitung
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
Der SPB117 ist ein 3.0 Bluetooth®
Mini-Freisprechgerät, das Multipoint
und Sprachansage unterstützt.
Auau des Geräts SPB117:
(1) Ladeanschluss (Micro-USB)
(2) Mikrofon
(3) Mulfunkonstaste
und LED-Anzeige
(4) Schlüsselbandöse
(5) Lautsprecher
SIZE:45*45mm   108g 双铜纸双面黑白印刷  
正面
EN
英文 荷兰语 法语 德语
DU FR DE
反面

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Difrnce SPB117 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Difrnce SPB117 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info