Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
0
Verklaring
1. Het is strikt verboden om de inhoud van deze handleiding te dupliceren, door te sturen,
te distribueren en op te slaan zonder de schriftelijke toestemming van ons bedrijf.
2. We hebben ons best gedaan om de inhoud correct en volledig te maken tijdens het
samenstellen van deze handleiding, maar we kunnen niet garanderen dat er geen fouten
of omissies in zitten. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de fouten of omissies die
zich kunnen voordoen.
3. Om onze strategie voor duurzame ontwikkeling te kunnen volgen, houden wij het recht
op het modificeren en verbeteren van alle producten die in deze handleiding worden
beschreven, zonder voorafgaande kennisgeving.
4. In geen geval zal ons bedrijf de verplichtingen ten gevolge van verlies van gegevens of
inkomsten of voor enige bijzondere, toevallige, incidentele of indirecte schade, op zich
nemen, ongeacht hoe de verliezen worden veroorzaakt.
Voorzorgsmaatregelen
De inhoud van dit gedeelte is om de gebruiker te helpen de speler correct te gebruiken en
te zorgen voor goede prestaties ervan, lees dit zorgvuldig door en volg deze regels.
Zorg ervoor dat het frame niet beschadigt.
Zorg ervoor dat de speler niet in contact komt met benzeen, oplosmiddelen en
andere chemicaliën.
Houd de speler uit de buurt van sterke elektrische en magnetische velden.
Houd de speler uit de buurt van direct licht en verwarmingstoestellen.
Demonteer, repareer of verander de speler niet zelf.
Gebruik de speler en de oortelefoon niet tijdens het fietsen en auto- of motorrijden om
gevaar te voorkomen.
Luister niet op hoog volume naar de speler om gehoorschade te voorkomen.
Classificeer en behandel het verpakkingsafval, batterijen en niet meer gebruikte
elektronische producten op de juiste manier.
Voorbereidingen voor gebruik
Functie van de toetsen
1. toets: selecteer de vorige optie of bestand.
2. toets: selecteer de volgende optie of bestand.
3. toets: afspelen/stop toets. Hij werkt ook als bevestigingstoets in het menu.
Opstarten en uitschakelen van de speler doet u door lang op de toets te
drukken.
4. TP (aanraakscherm) Functie:
4.1 Veeg van links naar rechts: hiermee gaat u naar de volgende pagina van het
hoofdscherm of naar het afspeelscherm.
4.2 Veeg van rechts naar links: hiermee gaat u naar de vorige pagina van het
hoofdscherm of terug naar het vorige scherm bij andere pagina's.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Difrnce MP1509 MP4 Watch bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Difrnce MP1509 MP4 Watch in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info