Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Handleiding DPF1001
Waarschuwingen
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
Alleen voor binnenshuis gebruik
Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan
vocht of condens.
Voorkom oververhitting en blokkeer de ventilatieopeningen op de achterkant van de
digitale fotolijst niet.
Houd de digitale fotolijst uit direct zonlicht.
Gebruik altijd de uitwerpknoppen op de sleuven van de geheugenkaart om de
geheugenkaarten te verwijderen.
Ontmantel de digitale fotolijst niet. Er bestaat een risico op een elektrische schok en er
bevinden zich geen bruikbare onderdelen voor de gebruiker binnenin. Het ontmantelen
van de digitale fotolijst maakt uw garantie ongeldig.
Het LCD-scherm schoonmaken
Behandel het scherm zorgvuldig. Het scherm van de digitale fotolijst is gemaakt van
glas en kan gemakkelijk gebroken of gekrast worden.
Als zich vingerafdrukken of stof op het LCD-scherm ophopen, is het raadzaam om een
zachte, niet-schurend doek zoals een lensdoek voor de camera te gebruiken om het
LCD-scherm schoon te maken.
Bevochtig de poetsdoek met de reinigingsoplossing en gebruik de doek op het scherm.
WAARSCHUWING:
Schakel het apparaat uit vóór een kaart of USB-apparaat aan te
sluiten.
Het nalaten kan schade aan de kaart/USB en de eenheid
veroorzaken.
Om het risico van brand of een elektrische schok te verkleinen,
stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Difrnce DPF1001 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Difrnce DPF1001 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info