Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
DENVER WS-520 - Touch Screen 433MHz weather station
Main feature and specifications
1. Main unit
LCD display with 3 touch buttons: (a) MEM/▼, (b) / /SET (c) CH/▲
Shows current time, 12/24 hour selectable & °C/°F selectable
Shows Indoor temperature and humidity
Shows Outdoor temperature and humidity
Indoor temperature range: 0
~
+50
,indoor humidity range:20%
~
90%
Indoor and outdoor temperature max/min records
You can connect up to 3 outdoor sensors (channel 1-3 selectable on main unit)
Humidity indicator on display (graphical bucket)
Indication of current room atmosphere
Can be placed on a table using the built-in stand, or hung on a wall using the holes for mounting
Battery: 2xAAA (main unit) + 2xAA (outdoor sensor). Batteries are not included.
2. Remote sensor
Outdoor temperature and humidity display
Battery compartment
CH switch-Select a channel (1-3)
Wall mount hanger-This hole makes it possible to mount the remote sensor on a wall.
/
button- This button selects between Celsius(
) and Fahrenheit (
).
Power-On and Reset
1)
Start inserting batteries into main unit, and then in outdoor sensor afterwards. After approximately 3
seconds the display will turn on.
2)
After 3 minutes, main unit will show both indoor & outdoor temperature and humidity.
3)
After these 3 minutes the RF search will stop on the main unit (so if you want to connect additional sensors,
you have to start RF search again)
4)
Default temperature unit is set to Celsius, and default time set to 24HR display
Keys Operation and Display
KEYS
OPERATION
/ /SET CH/▲
Standard mode Click Max/Min
records
Switch of / Switch of channels
Hold Clear Max/Min
records
Start Time setting
mode
RF re-receiving
Time setting
mode
Click Decrease Confirm and start the
next setting
Increase
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De batterijen zijn met twee weken op, en nu er nieuwe in gedaan maar nu geeft hij alleen de binnen temperatuur aan .wat doe ik fout? Gesteld op 8-10-2020 om 12:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet de buitensensor op een buitenmuur geplaatst worden? Gesteld op 20-4-2020 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zie wel de buitentemperatuur, maar niet de binnentemperatuur. Daar staat alleen LL.L Meerdere keren de batterijen opnieuw geplaats, maar geen resultaat. Gesteld op 25-11-2019 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Om de tijdsfunctie te bevestgen moet de cf en set toets ingedrukt worden. Waar is de set toets? Gesteld op 11-11-2019 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan op geen enkele manier verbinding maken tussen buiten sensor erbinnen station Gesteld op 23-10-2019 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Denver ws-520 . Krijg geen verbinding met de buiten censor op het display ..geen enkel kanaal Gesteld op 9-9-2019 om 09:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver WS-520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver WS-520 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info