Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
11
Verifieer of het stuursysteem correct is afgesteld en of alle aangesloten onderdelen stevig
bevestigd en onbeschadigd zijn voordat u begint te rijden. Raadpleeg hiervoor de montage- en
veiligheidsinstructies van de stuurstang.
Lees de gebruikshandleiding en waarschuwingen m.b.t. de juiste gebruik- en remmethodes
Draag altijd schoenen.
Wij raden u sterk aan altijd een helm/beschermers te dragen voor uw eigen veiligheid.
Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen kunnen in effectiviteit verlagen.
Geen van de onderdelen en materialen van de elektrische scooter kunnen worden veranderd
en modificaties van de scooter zijn niet toegestaan. De garantie komt te vervallen als dit wel
wordt gedaan.
Opslag en reiniging
Als uw Elektrische Scooter vuil is geworden, reinig deze dan a.u.b. met uitsluitend een vochtige doek.
Gebruik geen waterpistool of stromend water, omdat vitale onderdelen hierdoor kunnen worden
beschadigd. U kunt ook wat tandpasta gebruiken als het vuil erg vast zit. Vergeet niet hierna een
vochtige doek te gebruiken.
Zorg ervoor dat de elektrische scooter is uitgeschakeld terwijl u deze schoonmaakt en dek de laadingang
af om problemen met de elektronica te voorkomen.
Zorg ervoor de scooter met een handdoek te drogen als deze nat is geraakt.
Let op: Gebruik geen alcohol, gas, kerosine of andere corrosieve en vluchtige chemische oplossingen.
Hierdoor kunnen zowel het uiterlijk als de interne structuur van de Elektrische Scooter beschadigd raken.
Berg uw Elektrische Scooter op een droge en koele plek op wanneer niet in gebruik. Laat het product
niet buiten staan, omdat deze niet is gemaakt voor opslag in natte omgevingen. Stel het apparaat ook
niet langdurig bloot aan hoge temperaturen wegens direct zonlicht.
8Besturing
Lees zorgvuldig de instructies, zodat u het apparaat optimaal weet te gebruiken.
8.1 Knop
Er staan drie toetsen op de display, Aan-/uittoets, Versneltoets en Vertraagtoets.
8.2 Bediening en display
Versneltoets
Aan-/uittoets
Vertraagtoets
Versnellertoets
Elektrische remtoets
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver SEL-80130F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver SEL-80130F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 25 pagina's

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - Français - 24 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info