Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
4.
Zündkerze optisch prüfen. Bei Rissen oder abgesplitterten
Stellen am Isolator die Kerze entsorgen.
5.
Elektrodenabstand mit einer geeigneten Lehre messen. Der
Abstand
sollte 0,6-0,7 mm betragen.
6.
Sicherstellen, dass der Dichtring der Zündkerze
in
gutem
Zustand ist. Zündkerze von Hand eindrehen, um ein Ausreißen
des Gewindes
zu
vermeiden.
7.
Nach dem Eindrehen die Kerze mit einem
Zündkerzenschlüssel festziehen, um den Dichtring
zusammenzudrücken.
8.
Den Kerzenstecker wieder fest auf die Zündkerze stecken.
9. Abdeckung der
Zündkerze wieder anbringen.
Achtung!
Die Zündkerze muss fest eingedreht werden, sonst wird sie heiß und kann den Stromerzeuger
beschädigen.
10. Transport und Aufbewahrung
\
ACHTUNG! Ziehen Sie den Zündkerzenstecker vor Transport oder Aufbewahrung immer ab.
Um
ein Auslaufen von Benzin während des Transports und der Aufbewahrung
zu
vermeiden, bitte den
Benzinhahn und Choke
schließen und den Stromerzeuger
an
einen erhöhten Platz stellen.
Warnung!
Seim Transport des Stromerzeugers bitte Folgendes beachten:
Den
Benzintank NICHT
zu
voll füllen (es sollte kein Benzin
im
oberen Bereich des Tanks
sein).
Den Stromerzeuger
NICHT
im
Lkw oder
in
einem anderen Fahrzeug betreiben, sondern nur
auf festem
Untergrund und
an
einem gut belüfteten Standort.
Den Stromerzeuger während des Transports vor
Sonne schützen. Bei Transport
in
einem
verschlossenen
Behälter können sich sonst durch die hohen T
em
peratur
en
Gase bilden und
en
tzünden.
Den Stromerzeuger nicht
länge
re
Zeit über unebene Straßen transpo
rti
eren. lsl dies
unvermeidli
ch
, dann bitte den Benzintank komplett entleeren.
Vc-
r einer langfristigen Lagerung des Stromerzeugers:
1
Sicherstellen, dass der Lagerort trocken und sauber ist.
2. Benzintank
komplett entleeren.
19
© by Denqbar GmbH
http://www.denqbar.com
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denqbar DQ-2800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denqbar DQ-2800 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info