Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
5. Wenn der Choke zum Starten des Motors auf ZU (Start) stand, den Choke jetzt mit
zunehmend wärmer werdendem Motor
langsam in die Stellung AUF (Running)
bewegen.
Hinweis
Wenn der Motor nach dem Ausschalten nicht mehr anspringt, bitte zuerst den Ölstand prüfen.
Achtung!
Modifikationen am Vergaser zum Betrieb des Stromerzeugers
in
Höhenlagen können
zu
einer
Überhitzung des Motors und schweren Schäden
am
Gerät führen.
7. Einsatzbereiche
Warnung!
Um
einen Stromschlag
zu
vermeiden, sollte der Stromerzeuger nur mit einem starken,
geerdeten
Kabel verwendet werden.
Achtung!
Bei
Dauerbetrieb des Stromerzeugers eine Überschreitung der Nennleistung vermeiden.
Ansonsten bitte Gesamtverbrauch der angeschlossenen Geräte berücksichtigen.
Stromerzeuger
NICHT über der Nennleistung betreiben.
In
diesem Falle distanzieren sich der
Verkäufer sowie der
Hersteller von jeglichen Gewährleistungen.
Stromerzeuger
NICHT
an
den Hausstromkreis anschließen, da dies den Stromerzeuger oder
Elektrogeräte
im
Haus zerstören könnte.
Den
Stromerzeuger NUR gemäß seiner Bestimmung verwenden.
Stromerzeuger
NICHT parallel anschließen.
Zur Leitungsverlängerung
im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel verwenden. (H07RN
...
)
Maximale Leitungslänge
inkl. Verlängerung: 50 m für Kabel mit 1,5 mm
2
Durchschnitt, 100 m
für
Kabel mit 2,5 mm
2
Durchschnitt
Den
Stromerzeuger von anderen elektrischen Leitungen,
z.
B.
Verteiler, fernhalten
Hinweis!
Sie können Gleich- und Wechselstrom zur gleichen Zeit verwenden. Achten Sie jedoch
darauf, dass der Stromverbrauch die zulässige Gesamtleistung des Stromerzeugers nicht
überschreitet.
Der Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher beim
Start darf die Nennleistung des
Stromerzeugers nicht übersteigen.
In
diesem Falle distanzieren sich der Verkäufer, sowie der
Hersteller von jeglichen Gewährleistungen.
Verwendung von Wechselstrom (AC)
1.
Gerät einschalten und sicherstellen, dass die Betriebsanzeige aufleuchtet.
2.
Sicherstellen, dass der gewünschte Verbraucher ausgeschaltet ist, erst dann den Netzstecker
des Verbrauchers
in
die Steckdose stecken.
11
© by Denqbar GmbH
http://www.denqbar.com
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denqbar DQ-2800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denqbar DQ-2800 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info