Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
18
Introduction Connexions Opérations de base Spécifi cations Resolutions de ProblemesFonction d’effecteur Démarrage du Fader UtilityUSB
Mode Owner Setting
Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur la position ON tout
en maintenant enfoncée la touche UTILITY/–USB A/USB B, le mode
Owner Setting s’active et vous pouvez sélectionner les réglages
indiqués ci-dessous.
Pour quitter le mode Owner Setting, réglez le commutateur
POWER
sur la position OFF.
Paramètres Valeurs
Par
défaut
1. Limiter OFF / ON OFF
2. Limiter Threshold 20dB to 10dB 20dB
3. Digital Output FS INT / 44.1kHz / 48kHz / 96kHz 44.1kHz
4. Power ON USB Mode USB A / USB B USB A
5. Preset Import Exit / Execute*
1
-
6. DN-X1700 Initalize Exit / Execute*
2
-
*1: À l’aide des présélections enregistrées sur un support externe, la
mémoire interne est mise à jour et les réglages sont appliqués sur
l’appareil.
*2 : Les valeurs d’usine sont rétablies pour tous les Owner Setting et
les présélections.
Importation des présélections
1
En mode Owner Setting, insérez dans le DN-X1700 le
périphérique de mémoire USB contenant les  chiers
d’exportation ou activez le mode Owner Setting avec
le périphérique déjà inséré.
2
Un écran apparaît pour inviter l’utilisateur à
con rmer que la mémoire de présélection doit être
mise à jour.
3
Lorsque OK est sélectionné, le contenu de la mémoire
de présélection est mis à jour avec le contenu des
chiers d’exportation.
* N’oubliez pas que les données antérieures à la mise à jour ne
seront pas conservées.
Rappel des présélections
1
Insérez dans le DN-X1700 le périphérique de mémoire
USB qui contient les  chiers d’exportation, ou allumez
l’appareil avec le périphérique déjà inséré.
2
Un écran apparaît pour inviter l’utilisateur à
con rmer que les présélections doivent être appelées.
3
Si vous sélectionnez OK, les présélections de Audio
Setting et de MIDI Setting que contient le  chier
d’exportation sont appelées. (Les informations de
présélection enregistrées sur le DN-X1700 ne sont pas
mises à jour.)
4
Lorsque le périphérique de mémoire USB est retiré, un
écran apparaît pour inviter l’utilisateur à con rmer le
retour à l’état antérieur au rappel des présélections.
(Il n’est pas possible de sélectionner l’annulation.)
5
Lorsque OK est sélectionné, les présélections sont
remplacées par l’état intérieur à leur rappel.
* Une fois les présélections rappelées, elles sont conservées tant
que l’appareil reste connecté à l’ordinateur, même si le mode USB
B est sélectionné.
Exportation des présélections
1
Connectez le périphérique de mémoire USB à
l’appareil, puis exécutez l’exportation des présélections
à l’aide des réglages Utility.
2
Les états de présélection sont écrits sur le périphérique
de mémoire USB.
* Si le fi chier d’exportation existe déjà, un écran apparaît pour inviter
l’utilisateur à confi rmer que le fi chier doit être écrasé.
Utility
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Wij hebben geen 7 luidsprekers. In pl daarvan hebben we de 2 centrum uitgangen benut. Nochtans krijgen we geen geluid. Moeten alle luidspreker uitgangen worden bezet om toch geluid te krijgen? Gesteld op 8-2-2022 om 11:13

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denon DN-X1700 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denon DN-X1700 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 3,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Denon DN-X1700

Denon DN-X1700 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 26 pagina's

Denon DN-X1700 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 26 pagina's

Denon DN-X1700 Gebruiksaanwijzing - English - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info