Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
96 Solving Problems
www.dell.com | support.dell.com
3 If your computer already has Windows XP installed and you want to recover your
current Windows XP data, type
r to select the repair option, and then remove the CD
from the drive.
4 If you want to install a new copy of Windows XP, press to select the fresh copy
option.
5 Press to select the highlighted partition (recommended), and then follow
the instructions on the screen.
NOTE: The time required to complete the setup depends on the size of the hard drive and the
speed of your computer.
The Windows XP Setup screen appears, and the operating system begins to copy files
and install the devices. The computer restarts multiple times.
Completing the GUI Setup
NOTICE: When the computer restarts, do not press a key when the following message appears:
Press any key to boot from the CD.
1
When the Regional and Language Options screen appears, select the settings for your
location and click Next.
2 Enter your name and organization (optional) in the Personalize Your Software screen
and click Next.
3 If you are reinstalling Windows XP Home Edition, at the What's your computer's name
window, enter a name for your computer (or accept the name provided) and click
Next.
If you are reinstalling Windows XP Professional, at the Computer Name and
Administrator Password window, enter a name for your computer (or accept the one
provided) and a password, and then click Next.
4 If you have a modem installed, enter the requested information and click Next when
the Modem Dialing Information screen appears.
5 Enter the date, time, and time zone in the Date and Time Settings window and click
Next.
6 If your computer has a network adapter, click Ty p i c a l in the Networking Settings screen
and click Next.
If your computer does not have a network adapter, this option does not appear.
96

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info